Waarom Europa een paradepaardje van Elio Di Rupo begraaft

Waarom Europa een paradepaardje van Elio Di Rupo begraaft

Wat heeft het Hof beslist?

Het Europees Hof van Justitie werd door het Grondwettelijk Hof gevraagd zich te buigen over de fairness tax. Die maatregel werd door de regering van Elio Di Rupo (PS, foto) in het leven geroepen om vennootschappen te belasten die dividenden uitkeren, maar niet of nauwelijks belastingen betalen als gevolg van de notionele intrestaftrek en overgedragen verliezen.

Het zijn hoofdzakelijk grote Belgische bedrijven en multinationals die onder het toepassingsgebied vallen. Volgens het Europees Hof van Justitie druist de belasting "gedeeltelijk" in tegen de richtlijn die de belasting van moeder- en dochterbedrijven vastlegt.

Waarom was de taks zo belangrijk voor Di Rupo?

De centrumlinkse regering zocht naar een manier om de grote bedrijven toch te belasten. Berichten over hoe multinationals erin sloegen om veel winst te maken en toch weinig af te dragen, schaadde het imago van een regering die besparingen oplegde aan de bevolking.

"De fairness tax heeft onze fiscaliteit eerlijker gemaakt doordat ze in feite een ondergrens is in de vennootschapsbelasting voor multinationals", argumenteert sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven. "De afschaffing van de taks zal tot minder rechtvaardigheid leiden, terwijl we net nood hebben aan meer."

Hoe ziet de toekomst van de taks eruit?

Als het van N-VA afhangt, ziet de toekomst voor de maatregel er niet rooskleurig uit. Toen er in november al gewaarschuwd werd over de geldigheid ervan, noemde minister van Financiën Johan Van Overtveldt het "een lijk uit het verleden dat uit de kast valt" en waarschuwde het N-VA-kopstuk dat de budgettaire gevolgen groot kunnen zijn.

Hij lijkt achter dat standpunt te blijven staan. "Deze socialistische erfenis toont aan dat fiscale rechtvaardigheid niet bereikt kan worden met symboolbelastingen die achteraf beginnen te wankelen en zorgen voor juridische problemen", aldus de minister. Het kabinet Financiën zal nu, in overleg met de regering en de administratie, het arrest in detail bestuderen en kijken welke verdere stappen er genomen moeten worden.

Dat de taks helemaal op de schop moet, klopt volgens Vanvelthoven allerminst. "Wie nu oproept om de fairness tax, een minimumbelasting voor multinationals, af te schaffen, maakt misbruik van die conclusies voor politiek gewin", waarschuwt de sp.a'er. Een kleine aanpassing zou volgens hem volstaan om de belasting te vrijwaren, omdat slechts in één specifiek geval sprake is van strijdigheid met de moeder-dochterrichtlijn.