Nederlandstalige beslagrechter spreekt zich ten laatste donderdag uit over visumdossier

De Nederlandstalige Brusselse beslagrechter spreekt zich volgende week donderdag uit over de dwangsommen die het Brusselse hof van beroep heeft opgelegd aan de Belgische staat. Het hof van beroep had de Belgische staat verplicht uitvoering te geven aan een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV), en een Syrische familie uit Aleppo een visum te geven, op straffe van een dwangsom van 4.000 euro per dag. Volgens de Belgische staat moet de tenuitvoerlegging van die dwangsommen gesschorst worden omdat er tegen de beslissing van de RVV verschillende procedures lopen. "We hebben bij de Raad van State een cassatieberoep ingediend tegen die beslissing van de RVV", pleitte meester Kristof Roox. "We vragen aan de RVV zelf ook de automatische opheffing en de intrekking van de beslissing. Daarenboven heeft de RVV in een gelijkaardige zaak een prejudiciële vragen gesteld aan het Grondwettelijk Hof en het Europees hof van Justitie. Kan de tenuitvoerlegging niet geschorst worden, dan vragen wij de kantonnering, de plaatsing van het geld op een geblokkeerde rekening."

Volgens de advocaten van de Syrische familie vraagt de Belgische staat eigenlijk de toestemming om een gerechtelijke beslissing naast zich neer te leggen, omdat zij helemaal geen visum wil uitreiken. "Bovendien kan de beslagrechter de gevraagde schorsing niet uitspreken in afwachting van al die aangehaalde procedures", klonk het. "Alleen de rechter die de dwangsom heeft opgelegd kan dat. De beslagrechter kan alleen schorsen om de Staat toe te laten terug naar die dwangsomrechter te stappen en daar, op basis van alle lopende procedures, een aanpassing te vragen."

Volgens de advocaten van de familie is het ook de Franstalige beslagrechter die bevoegd is, en niet de Nederlandstalige. De advocaat van de Belgische staat hield dan weer het tegendeel voor.

bron: Belga