Senaat steunt unaniem resolutie ter bestrijding van het antisemitisme

Senaat steunt unaniem resolutie ter bestrijding van het antisemitisme

De regering moet een coördinator antisemitismebestrijding aanstellen, cijfers over antisemitisme bijhouden en de waakzaamheidscel antisemitisme heractiveren. Dat staat in een voorstel van Open Vld-fractieleider Jean-Jacques De Gucht en kersvers Senaatsvoorzitter Jacques Brotchi (MR), dat unaniem goedgekeurd werd. “Deze week nog vernamen we uit een breed Europees onderzoek dat 39% van de Belgische joden het laatste jaar minstens één keer is lastiggevallen op grond van antisemitisme. Erger is dat in ons land slachtoffers van antisemitisme het minst vaak aangifte doen van aanvallen omdat ze geloven dat het niets uitmaakt. Net daarom hebben we deze resolutie ingediend. We reiken hen als land de hand en we trekken hen over de streep om wel aangifte te doen”, stellen De Gucht en Brotchi, die in herinnering bracht dat hijzelf een ‘enfant caché’ was, een joodse jongen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door een andere familie werd opgevangen.

De resolutie vraagt de regering een nationale coördinator antisemitismebestrijding aan te duiden naar het voorbeeld van Duitsland, Zweden en Bulgarije. Een tweede maatregel is het in kaart brengen op jaarbasis van het aantal misdrijven met antisemitisch karakter, het aantal dossiers dat daadwerkelijk worden vervolgd door het parket alsook het aantal effectieve veroordelingen. Vanuit de Joodse Gemeenschap en Unia zijn er duidelijke signalen dat er een toename is. Zo bevestigde Unia deze week bij bespreking van de resolutie in commissie dat de cijfers van 2018 wijzen op een uitgesproken toename ten opzichte van 2017.De Senaat pleit ook voor het heropstarten van de waakzaamheidscel antisemitisme. Deze cel omvat zowel de politie, het parket als de vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap en de bevoegde kabinetten (justitie en Binnenlandse zaken). Een vierde maatregel betreft het opnemen van een specifieke module antisemitisme in het integratie- en inburgeringsbeleid en het onderwijs. Ten slotte moet er één werkdefinitie komen wat betreft antisemitisme. Zo wordt het probleem beter in kaart gebracht en zal de bestrijding effectiever kunnen plaatsvinden.

De brede steun in de Senaat moet nu worden omgezet in daadwerkelijke beleidsdaden door de regering, aldus Brotchi en De Gucht: “Deze stemming is historisch en aldus heeft de regering een rechtreeks mandaat om de erin opgenomen maatregelen terstond in te voeren. De steun is kamerbreed en het mandaat is duidelijk.”

Bij de stemming was er één onthouding van N-VA. Karl Vanlouwe wees erop dat zijn fractie volledig achter de inhoud van de resolutie staat. Hij steunde de oproep van Brotchi om in de andere parlementen een gelijkaardig initiatief te nemen, maar betreurde tegelijk dat de N-VA-voorstellen in Kamer en Vlaams Parlement tot nu geen steun kregen. De onthouding van de fractie heeft te maken met het klassieke voorbehoud van N-VA om dergelijke discussies in de Senaat te voeren.

bron: Belga