Nieuw schooljaar – Crevits stuurt M-decreet bij en wil personeelsevaluatie en maximumfactuur onderzoeken

Nieuw schooljaar - Crevits stuurt M-decreet bij en wil personeelsevaluatie en maximumfactuur onderzoeken

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voert komend schooljaar enkele bijsturingen uit in de toepassing van het M-decreet. Dat is het decreet dat het onderwijs voor kinderen met een beperking, stoornis of handicap regelt. De minister zegt dat in een interview met Belga naar aanleiding van het nieuwe schooljaar. “Het zal makkelijker worden om kinderen met zware gedragsproblemen terug naar het buitengewoon onderwijs te laten gaan en slechtziende en slechthorende kinderen en zwaar gehandicapte kinderen zullen altijd een persoonsvolgende ondersteuning krijgen, waarbij een aantal uren hulp worden voorzien voor het kind. We trekken daar bijna 17 miljoen euro voor uit”, zegt de minister.
Een andere kwestie die de minister – naast het vinden van een oplossing voor de inschrijvingsregeling en dus het overbodig maken van het kamperen van ouders voor een school – is het hervormen van de evaluatie van het onderwijspersoneel.
“In de collectieve arbeidsovereenkomst is afgesproken dat we de evaluatieprocedures tegen het licht zullen houden”, zegt minister Crevits. “Enerzijds moet je de leerkrachten natuurlijk voldoende bescherming bieden, zodat ze niet willekeurig ontslagen worden, maar anderzijds horen we soms klachten van directies die zeggen dat het bijna onmogelijk is om een vastbenoemde leraar te ontslaan. Dus moeten we die procedure eens grondig bekijken en zo nodig bijsturingen doen. Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk dat elke leerkracht weet op school wie hem of haar evalueert en dat er ook op gezette tijden evaluaties plaatsvinden. Je weet dan wat je werk- en pijnpunten zijn. Anderzijds vind ik ook dat als je vast benoemd bent, er een mogelijkheid moet zijn om ontslagen te worden. En we moeten zien of de voorwaarden nu niet te streng zijn.”
Er gaan steeds meer stemmen op voor het instellen van een maximumfactuur in het middelbaar onderwijs. “Ik ben er principieel niet op tegen om een maximumfactuur in het middelbaar in te voeren”, antwoordt de minister. “Maar ik wil dat pas doen, nadat ik grondige studie heb gedaan naar de kostprijs van studierichtingen. Het is voor mij ondenkbaar dat je maximumfactuur zou invoeren die ertoe zou leiden dat scholen niet meer in staat zijn om kwalitatief onderwijs te geven in een bepaalde studierichting. Vandaar dat ik een wetenschappelijke studie heb besteld om duidelijkheid te krijgen over wat de kosten zijn van bepaalde studierichtingen. Daarna kunnen we beslissen of we het al dan niet invoeren. Intussen kunnen scholen de oefening maken of ze niet kostenbewuster moeten gaan werken. Door invulboeken die maar voor een klein deel gebruikt worden bijvoorbeeld tweede- of derdehands door te verkopen, in plaats van elk jaar nieuwe boeken aan te schaffen. Ook moeten scholen transparant over de kosten communiceren met de ouders en standaard de mogelijkheid voorzien dat ouders in schijven kunnen betalen.”

bron: Belga