Pleegzorg is kwalitatiever geworden, maar er zijn nog werkpunten

De pleegzorg in Vlaanderen is door de omwenteling in de organisatie in 2013 kwalitatiever geworden. Dat besluit het Agentschap Jongerenwelzijn in een evaluatierapport. Toch formuleert het agentschap nog een aantal opmerkingen. Zo moet er meer samenwerking zijn tussen alle betrokken diensten en moeten pleeggezinnen beter begeleid worden. In 2013 maakte het Vlaamse pleegzorglandschap een hele omwenteling door. De meest in het oog springende evolutie was de schaalvergroting van de verschillende pleegzorgdiensten. Waar er vroeger in heel Vlaanderen 24 waren, is dat nu teruggebracht tot vijf, één per provincie. Elke dienst focust op alle doelgroepen in de pleegzorg: kinderen, jongeren, volwassenen, handicap en psychosociale en psychatrische problemen. Die schaalvergroting heeft de Pleegzorg volgens Jongerenwelzijn wel degelijk efficiënter gemaakt, al blijven er nog werkpunten.
Zo moet er voor Jongerenwelzijn nog meer worden ingezet op samenwerking met alle betrokken diensten. Het agentschap vraagt bijvoorbeeld “bijzondere aandacht” voor samenwerking met psychiatrische hulpverlening. “Zeker in het kader van de opvang van kinderen en volwassenen met een psychiatrische problematiek in pleegzorg, is het noodzakelijk om samenwerking op dit terrein verder te verkennen”.
Jongerenwelzijn wil ook een snellere instroom in de pleegzorg, zeker voor kinderen van 0 tot 6 jaar en een uitbreiding van de pool van pleeggezinnen, met in het bijzonder aandacht voor gezinnen voor jonge pleegkinderen, crisispleeggezinnen en gezinnen voor jongvolwassenen. De begeleiding van pleeggezinnen moet ook worden versterkt en er moet een pool van pleeggezinnen beschikbaar zijn voor crisissituaties.
Een ander voorstel is om de voortgezette pleegzorg, die nu kan tot 21 jaar, uit te breiden tot de leeftijd van 25 jaar in het kader van het actieplan jongvolwassenen.
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) stelt vast dat er “stappen vooruit worden gezet”, maar dat de “meerwaarde momenteel nog niet volledig gerealiseerd wordt”. “De samenwerking en uitwisseling tussen diensten kunnen en moeten beter. Drieënhalfjaar later kunnen we aannemen dat de diensten de fusie verwerkt hebben. We mogen dan ook een sterke verwachting ten aanzien van de diensten voor pleegzorg formuleren om zichtbare stappen inzake kwaliteitsverhogen en het delen van goede praktijken te zetten”, klink het.
Concreet vraagt de minister nu dat Pleegzorg Vlaanderen een forum op poten zet waar de diensten goede praktijken met elkaar kunnen uitwisselen.

bron: Belga