Rekenhof: onregelmatigheden bij aanwervingen en premies Ontwikkelingsmaatschappij Brussel

Bij de Brusselse Ontwikkelingsmaatschappij (GOMB) is sprake van afwijkingen en onregelmatigheden bij de aanwerving en de toekenning van allerhande premies. Dat stelt het Rekenhof, dat de administratieve en geldelijke toestand van de dienst tegen het licht hield. Het controleorgaan stipt aan dat het aantal staffuncties bij de GOMB, en de bijhorende premies, “zeer hoog” ligt. Een personeelslid op gemiddeld 3,5 personeelsleden krijgt er een directiepremie. De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) werkt sinds september 2013 onder de commerciële naam citydev.brussels. De instelling is belast met de stedenbouwkundige ontwikkeling van het gewest. Toen het Rekenhof zijn rapport over de GOMB opstelde, waren er 134 medewerkers aan de slag.

Volgens het Rekenhof was een en ander niet in de haak met de aanwervingen en de uitbetaling van premies bij de instelling. Aanwervingen vonden soms plaats op basis van “recente spontane kandidaturen”, zonder dat de vrije plaatsen werden gepubliceerd. Dat is in strijd met de gelijke behandeling van potentiële kandidaten. Ook werd iemand als expert aangetrokken zonder over het vereiste diploma te beschikken.

Het Rekenhof stelt vast dat de GOMB talrijke premies toekent aan haar personeel. Zo kregen 28 personeelsleden vorig jaar een zogenaamde directiepremie, die bestemd is voor personeel met een staffunctie. Dat komt neer op 1 staffunctie voor 3,5 personeelsleden. Verschillende directies die bestaan uit één departement, worden zowel door een directeur als een afdelingshoofd geleid. Er is volgens het Rekenhof zelfs een directie waar het departementshoofd één enkel personeelslid voor een derde van een betrekking onder zich heeft.

Bij één vergoeding is sprake van dubbel gebruik. Bovenop een vergoeding van de werkelijke verplaatsingskosten krijgt het personeel een maandelijkse, forfaitaire verplaatsingsvergoeding van 100 euro. Tot slot krijgt het personeel met domicilie in het Brussels gewest een maandelijkse levensduurtepremie. De Raad van State bestempelde een gelijkaardige premie eerder als discriminatie.

bron: Belga