Meer bevers, finten, snorren en woudapen in de Zeeschelde

Meer bevers

Niet alleen de bever breidde in 2015 zijn areaal verder uit in de Zeeschelde, onze grootste getijdenrivier en haar zijrivieren, er is ook een stijgende trend in het aantal broedkoppels snor en woudaap. Dat meldt het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek in een jaarlijks rapport. “De bever breidde in 2015 zijn areaal verder uit”, zegt Gunther Van Ryckegem (INBO). “Zo was er een opvallende toename van waarnemingen in de Durmevallei en in de Beneden-Netevallei. Deze soort is stilaan een gevestigde waarde in de vallei van de Zeeschelde en zijrivieren.” Er is ook een stijgende trend in het aantal broedkoppels snor en woudaap, twee vogelsoorten die broeden in rietmoerassen, merkt INBO op. “Dit biotoop breidt uit door het uitvoeren van het Sigmaplan en natuurcompensaties in de haven. Dit in tegenstelling tot de verdere afname van het aantal broedkoppels van de bruine kiekendief.”

Een nieuwe vegetatiekaart “Toestand 2013” toont in vergelijking met 2003 een toename van de totale schorvegetatie langsheen de Beneden-Zeeschelde. “Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de in deze periode uitgevoerde natuurontwikkelingsprojecten. Er is een sterke toename van riet- en pioniersvegetaties. Biezenvegetaties zijn achteruitgegaan, net als (zilte) graslanden. Deze laatste vegetaties verdwijnen stilaan door het stopzetten van de begrazing van brakke schorren door runderen.”

Ook in het water was er volop leven. “De fint – een kritische indicatorsoort – kwam voor het eerst in vier jaar weer succesvol tot voortplanting. Het totaal aantal vissoorten in de Zeeschelde is de laatste jaren stabiel. Er is wel een geleidelijke diversiteitstoename in de zoete, stroomopwaartse zones. De totale visbiomassa in het water van de Beneden-Zeeschelde lijkt sinds 2012 wel af te nemen.

bron: Belga