Reglement fotowedstrijd 2015

FOTOWEDSTRIJD REGLEMENT & PRIVACY POLICY

 A. REGLEMENT

1.INTRODUCTIE

1.1 Mass Transit Media nv uitgeefster van Metro, te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10, (de organisator of de uitgever) organiseert een wedstrijd waarbij de deelnemers een of meerdere foto(’s) inzenden zoals vermeld bij de wedstrijd.

1.2 Door te registreren en een foto in te sturen, aanvaard je het reglement zoals hieronder vermeld. Bij het inzenden van persoonlijke informatie, geef je Metro nadrukkelijk de toestemming die te gebruiken voor wettelijke doeleinden, zoals omschreven in de Privacy policy.

 

2. DEELNAME
2.1 Om deel te nemen aan de wedstrijd en om een winnaar te worden, moet je op zijn minst 1 foto uploaden die voldoet aan de vereisten (zoals hierna omschreven).

2.2 De wedstrijd loopt van 7 augustus 2015 tot 18 september 2015.

2.3 De wedstrijd is kosteloos en open voor iedereen die in België woont. Indien je onder de 18 jaar bent, moet je de toestemming voorleggen van je ouders of legale voogd om te kunnen deelnemen.

2.4. De personeelsleden (en personen die op hetzelfde adres wonen) van Mass Transit Media NV en van de vennootschappen waarin deze vennootschap participeert, zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

2.5. Het aantal deelnemers is onbeperkt.

2.6. Deelnemers kunnen maximaal 5 foto’s inzenden.

2.7. Deelnemers sturen originele teksten, foto’s, beelden of geluiden in voor publicatie, (her)publicatie, (her)uitzending en exploitatie zonder vergoeding.

2.8. Metro zal je naam, voornaam, adres en e-mailadres verzamelen. Metro kan ook je adres vragen. Deelname aan de wedstrijd is niet mogelijk zonder deze gegevens voor te leggen. Jouw persoonlijke gegevens zullen behandeld worden in overeenstemming met Metro’s Privacy policy.
2.9. Metro heeft het recht jouw naam, voornaam, leeftijd, woonplaats en e-mailadres te publiceren, samen met de ingezonden foto’s voor editoriale of marketingdoeleinden gerelateerd aan de wedstrijd.

2.10. De organisator behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit te sluiten.

2.11. Om te mogen deelnemen aan de wedstrijd, mogen de foto’s geen obscene, provocatieve, seksueel expliciete of andere ongeschikte inhoud bevatten. Metro beoordeelt dit naar eigen inzicht.

 

  1. SELECTIE VAN DE WINNAARS

3.1. De Metro-jury selecteert 1 of meer foto’s uit alle inzendingen (dit is de verzameling van de inzendingen van het Nederlandstalige en het Franstalige platform samen). De geselecteerde foto’s zullen gebruikt worden als visual voor de verjaardagscampagne van Metro en worden gepubliceerd in Metro en een selectie van andere printmedia alsook via de online kanalen van Metro.

3.2. De Metrolezers kunnen stemmen op hun favoriete foto’s. De 10 foto’s met het meeste aantal stemmen (op beide platformen, Nederlandstalig en Franstalig, samen) verschijnen in het wedstrijdverslag dat online en in de krant verschijnt.

3.3. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

3.4. Deelnemers mogen maximum 5 foto’s inzenden, maar slechts een van hun foto’s kan geselecteerd worden als winnende foto.

 

  1. PRIJZEN

4.1. De foto(‘s) van winnaar(s), geselecteerd door de Metro-jury, verschijnt in de verjaardagscampagne van Metro.

4.2. De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld

4.3. Door het wedstrijdreglement te aanvaarden ga je ermee akkoord dat de beslissingen van de jury finaal en onherroepelijk zijn en dat er niet in beroep tegen gegaan kan worden.

 

  1. DE PUBLIEKSSTEMMING

5.1. Elke persoon mag slechts 1 maal op een foto stemmen.

 

  1. SPECIFICATIES FOTO’S

6.1. Elke foto moet in digitaal formaat aangeleverd worden. Enkel online inzendingen zullen geldig zijn. Geen print- of filminzendingen zullen geaccepteerd worden. Alle digitale bestanden moeten 8Mb of kleiner zijn en in JPG of JPEG-formaat zijn.

 

  1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7.1. Door je foto in te zenden in de wedstrijd, geef je Metro en zijn partners/ dochterbedrijven het recht om (inclusief, maar niet beperkt tot) het beeld te reproduceren, aanpassen, tentoonstellen, print en een sub-licentie toe te kennen aan derde partijen en in elke vorm het beeld te gebruiken voor marketing en redactionele doeleinden, gedurende vijf (5) jaar vanaf het einde van de wedstrijd.

7.2. Deelnemers verklaren zich door deelname aan deze wedstrijd akkoord met de reproductie van de foto en dat men met naam en woonplaats wordt bekend gemaakt in de media.

7.3. De uitgever beslist in alle vrijheid om de teksten, foto’s, beelden te bewerken, (her)publiceren, (her)uitzenden en exploiteren.

7.4. Door je foto in te zenden, sta je garant dat de foto niet in inbreuk is met enige rechten van derde partijen en dat de inzending geen inbreuk maakt op toepasbare wetten en reglementering. Het is hiermede belangrijk dat je jezelf ervan verzekert dat jouw inzending jouw creatie is en geen werken van derde partijen en bijhorende wetten van toepassing schendt

7.5. Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

 

  1. ILLEGALE EN AANSTOOTGEVENDE INHOUD 

8.1. Deelnemers respecteren de openbare orde, de goede zeden, de privacy en zorgen ervoor dat de genoemde en/of afgebeelde personen akkoord gaan met de publicatie.

8.2. De publicatie van de ingezonden teksten, foto’s, beelden gebeurt zonder enige verdere verantwoordelijkheid van de organisator. De organisator kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.

 8.3. Jij alleen bent verantwoordelijk voor de inzending van je foto en gaat ermee akkoord om Metro te vrijwaren van claims van derde partijen die het resultaat zijn van jouw deelname.  Door je foto in te zenden, sta je garant dat de foto niet in inbreuk is met enige rechten van derde partijen en dat de inzending geen inbreuk maakt op toepasbare wetten en reglementering. Het is hiermede belangrijk dat je jezelf ervan verzekert dat jouw inzending jouw creatie is en geen werken van derde partijen en bijhorende wetten van toepassing schendt.

8.4. Metro heeft het recht om naar eigen inzien en op elk moment foto’s te verwijderen die ingezonden werden en ervan verdacht worden in inbreuk te zijn met de termen en condities of op andere manier aanstootgevend, illegaal of ongeschikt zijn.

8.5. In het geval dat Metro een anomalie ontdekt of vermoed dat een deelnemer de normale gang van zaken verhindert in de wedstrijd, behoudt Metro het recht om naar eigen inzicht en op elk moment de inzending en de deelnemer te schorsen van de wedstrijd.

 

  1. DIVERS

9.1. Metro behoudt het recht om naar eigen inzien en op elk moment deze termen en condities te wijzigen. Bekijk regelmatig deze termen en condities voor wijzigingen.

9.2. Metro behoudt het recht om naar eigen inzien de wedstrijd te annuleren voor de einddatum. Redenen voor annulatie kunnen onder meer overmacht, veranderingen in lokale wetgeving, of een legale aanklacht van een derde partij tegen Metro zijn. Indien de wedstrijd geannuleerd wordt, zullen alle deelnemers meteen geïnformeerd worden.

 

B. PRIVACY POLICY

Mass Transit Media, Ravenstein Galerij 4, 1000 Brussel, behandelt alle gegevens van de deelnemers in overeenstemming met de wet van 08/12/92 met betrekking tot de Bescherming van de Privésfeer, en met de wet van 2 augustus van 2002 met betrekking tot de persoonlijke bescherming voor wat betreft de verwerking van persoonlijke gegevens. Met uitzondering van gevallen waarin de deelnemer dit expliciet weigert, kan de firma deze gegevens gebruiken voor de commerciële promotie van haar producten en diensten, met inbegrip van de producten en diensten van haar filialen of verwante bedrijven. De deelnemer heeft toegangsrecht tot de gegevens die op hem of haar betrekking hebben en kan, desgevallend, verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te schrappen