Wedstrijd Reglement

Wedstrijdreglement Mass Transit Media

Mass Transit Media nv (de organisator)

 1. Mass Transit Media nv uitgeefster van Metro, te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10, (de organisator of de uitgever) organiseert een wedstrijd waarbij de deelnemers twee (2) wedstrijdvragen oplossen en een bijkomende schiftingsvraag en inzenden zoals vermeld bij de wedstrijd.
 2. Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel zoals vermeld bij de wedstrijd. De wedstrijd eindigt zoals vermeld bij de wedstrijd.
 3. Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd.
 4. Er is geen enkele aankoopverplichting voor deelname aan de wedstrijd. Elke persoon kan slechts één keer winnen. Bij meerdere deelnames wordt enkel de beste score in rekening genomen. .
 5. De organisator behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit te sluiten.
 6. De winnaars zijn de personen die een correct antwoord geven op de twee (2) wedstrijdvragen en die een correct antwoord geven op de schiftingsvraag of het antwoord dat dit het dichtst benadert. In het geval van een ex-aequo zal de winnaar de persoon zijn die als eerste zijn deelname heeft doorgestuurd.
 7. De personeelsleden (en personen die op hetzelfde adres wonen) van Mass Transit Media NV en van de vennootschappen waarin deze vennootschap participeert, zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
 8. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.
 9. Er wordt maximum één prijs per persoon en per fysiek adres verstuurd.
 10. De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld
 11. Tickets zijn voor strikt persoonlijk gebruik. Het te koop aanbieden van tickets gewonnen via Metrotime.be is niet toegestaan.
 12. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:- ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, die het gevolg zijn van deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit ongeacht de aard ervan;- verliezen of vertragingen van welke aard dan ook die veroorzaakt worden door derden (spoorwegmaatschappij, transportmaatschappijen, handling-maatschappij, enz.)- drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.
 13. Mass Transit Media, Ravenstein Galerij 4, 1000 Brussel, behandelt alle gegevens van de deelnemers in overeenstemming met de wet van 08/12/92 met betrekking tot de Bescherming van de Privésfeer, en met de wet van 2 augustus van 2002 met betrekking tot de persoonlijke bescherming voor wat betreft de verwerking van persoonlijke gegevens. Met uitzondering van gevallen waarin de deelnemer dit expliciet weigert, kan de firma deze gegevens gebruiken voor de commerciële promotie van haar producten en diensten, met inbegrip van de producten en diensten van haar filialen of verwante bedrijven. De deelnemer heeft toegangsrecht tot de gegevens die op hem of haar betrekking hebben en kan, desgevallend, verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te schrappen
 14. Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

Bepalingen specifiek voor FOTOWEDSTRIJDEN – BERICHTWEDSTRIJDEN

De voorwaarden waaraan de deelname moet voldoen zijn de volgende:

 1. Deelnemers sturen originele teksten, foto’s, beelden of geluiden in voor publicatie, (her)publicatie, (her)uitzending en exploitatie zonder vergoeding.
 2. Deelnemers respecteren de openbare orde, de goede zeden, de privacy en zorgen ervoor dat de genoemde en/of afgebeelde personen akkoord gaan met de publicatie.
 3. Uit de inzendingen worden x-aantal teksten, foto’s, beelden uitgekozen door de organisator.De door de organisator gekozen teksten, foto’s, beelden worden gepubliceerd in Metro.
 4. De publicatie van de ingezonden teksten, foto’s, beelden gebeurt zonder enige verdere verantwoordelijkheid van de organisator. De organisator kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.
 5. Deelnemers verklaren zich door deelname aan deze wedstrijd akkoord met de reproductie van de boodschap of gedicht en dat men met naam en woonplaats wordt bekend gemaakt in de media.
 6. De uitgever beslist in alle vrijheid om de teksten, foto’s, beelden, geluiden te bewerken, (her)publiceren, (her)uitzenden en exploiteren. De teksten, foto’s, beelden, geluiden kunnen zonder vergoeding, voor de volledige periode waarin de teksten, foto’s, beelden, geluiden, auteursrechtelijk beschermd zijn, door de uitgever wereldwijd gebruikt worden voor onbeperkte (her)publicatie, (her)uitzending, en exploitatie ongeacht het medium in alle analoge en digitale communicatie, gedrukte media, op internetsites en archiveringssites.
 7. Deelnemers vrijwaren de uitgever, zonder tijdsbeperking, voor alle eventuele aanspraken en vorderingen van derden met betrekking tot de door mij of via mij geleverde auteursrechtelijk beschermde werken, zoals (maar niet beperkt tot) onder meer vorderingen van beheersvennootschappen en auteursrechthebbenden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten zoals (maar niet beperkt tot) auteursrechten, originaliteit en eventuele inbreuk op de privacy. Ik verbind mij door de vrijwaring tot volledige terugbetaling aan de uitgever van alle vergoedingen, uitgaven, kosten en intresten bij onder meer minnelijke schikkingen en veroordelingen; waardoor de nadelige financiële gevolgen uiteindelijk volledig door mij zullen gedragen worden.