Trajectbegeleider inburgering (Pools en Engels) bij Inburgering Antwerpen

 • Fulltime
 • Antwerpen
 • 2 jaar geleden geplaatst

Stad Antwerpen

Het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen is door de Stad en de Vlaamse overheid erkend voor het uitvoeren van het inburgeringsdecreet op het Antwerpse grondgebied. Het onthaalbureau biedt inburgeringstrajecten aan bestaande uit lessen Maatschappelijke Oriëntatie, Nederlands als tweede taal (NT2) en loopbaanoriëntatie. Doorheen het hele traject krijgt de inburgeraar ondersteuning van een trajectbegeleider.  Voor de realisatie van het geheel werken we nauw samen met het Huis van het Nederlands, de aanbodverstrekkers van lessen NT2, VDAB en andere reguliere voorzieningen.  Het inburgeringstraject heeft als doel de zelfredzaamheid van de inburgeraar in onze samenleving te verhogen zodat men zelfstandig kan participeren.

Trajectbegeleiding is de rode draad doorheen het inburgeringstraject. In samenspraak en uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraar stelt de trajectbegeleider een trajectplan op maat samen. De trajectbegeleider volgt het traject op, stuurt eventueel bij en biedt ondersteuning waar nodig.  In 2012 namen in Antwerpen 5429 inburgeraars deel aan een traject. Een ploeg van een 50-tal trajectbegeleiders begeleidt deze trajecten.

Taakomschrijving trajectbegeleider

 • Je voert coachende begeleidingsgesprekken zodat de inburgeraar kansen krijgt tot het verhogen van zijn/haar zelfredzaamheid. Je motiveert en responsabiliseert de inburgeraar op een positieve manier. Je doet hem/haar reflecteren over zijn/haar situatie. Je stelt een trajectplan op maat van de inburgeraar op. Dat gebeurt na het intakegesprek en op basis van een advies van het Huis van het Nederlands en van de VDAB.
 • Je begeleidt de inburgeraar bij het bepalen en concreet maken van zijn/haar perspectieven op korte (en langere) termijn, zodat hij/zij hier bewust mee aan de slag kan gaan. Je stimuleert elke inburgeraar tot het participeren aan de samenleving.
 • Je werkt actief aan de competenties van de inburgeraar en brengt eerder verworven competenties in kaart via bv. diplomagelijkschakeling.
 • Je volgt individuele ondersteuningsvragen van inburgeraars op en verwijst gericht door naar reguliere instanties.
 • Je volgt je dossiers systematisch op, gebruik makend van een computergestuurd cliëntvolgsysteem zodat het traject van de inburgeraar op maat en naadloos kan verlopen en zodat alle decretale bepalingen (termijnen, nodige administratie, …) correct worden toegepast.
 • Je zorgt voor een correcte en relevante gegevensuitwisseling over het verloop van het traject. Dat gebeurt met de leerkracht maatschappelijke oriëntatie en met andere partners zoals VDAB, OCMW en Huis van het Nederlands zodat de verschillende onderdelen van inburgering één samenhangend geheel vormen.
 • Je bent actief lid van het trajectbegeleidersteam: je neemt deel aan de overlegmomenten en je hebt een signaalfunctie naar de teamverantwoordelijke.

Algemene vereisten

 • Je beschikt over een diploma professionele bachelor in een sociale richting, of gelijkgesteld door ervaring.
 • Je hebt een goede kennis van de sociale kaart van Antwerpen.
 • Je kan je eigen werk plannen en hierbij garanderen dat alle cliënten systematisch worden opgevolgd.
 • Je kan vlot complexe informatie begrijpen zodat je deze accuraat kan verwerken en toepassen.
 • Je bent bereid tot occasioneel avondwerk door ongeveer maandelijks op dinsdag- of donderdagavond in te staan voor avondpermanentie.

Communicatieve vaardigheden

 • Zeer goede kennis van het Nederlands.
 • Zeer goede kennis van het Pools en Engels, kennis van een bijkomende taal is een pluspunt.
 • Sterke mondelinge, communicatieve vaardigheden en op maat kunnen communiceren met verschillende doelgroepen vanuit een coachende houding.

Sociale vaardigheden

 • Je kan vlot omgaan met mensen uit een diverse doelgroep.
 • Je beschikt over heel wat overtuigingskracht zodat je inburgeraars op een positieve manier kan motiveren.
 • Je kan goed samenwerken en overleggen zowel met interne als externe partners.
 • Je kan goed omgaan met diversiteit zowel met de doelgroep als binnen onze divers samengestelde organisatie.
 • Je hanteert een professionele houding. Je kan grenzen stellen en afstand nemen waar nodig.
 • Je hebt een flexibele ingesteldheid en kan je snel aanpassen bij wijzigende omstandigheden.

Administratieve vaardigheden

 • Je hebt sterke administratieve vaardigheden met een goede kennis van informatica (Outlook, Word) en je kan je op korte tijd inwerken in het cliëntvolgsysteem.
 • Je gaat accuraat om met de cliëntadministratie.

Wij bieden

 • Een contract van bepaalde duur voor 1 jaar bij vzw Integratie en Inburgering Antwerpen met mogelijkheid tot verlenging
 • Snelle indiensttreding waarna je een begeleide inwerkperiode met individueel leertraject volgt.
 • Tewerkstelling in het Atlas-gebouw, Carnotstraat 110 te Antwerpen.
 • Aantrekkelijke verloning en extra-legale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering, relevante vorige werkervaring wordt meegenomen voor loonbepaling.

Geïnteresseerd?

Kandidaturen met motivatiebrief en duidelijke cv in het Nederlands met vermelding van het hoogst behaalde diploma of gelijkwaardigheid vóór 11 april 2015 per mail bij Kathy Malfliet: jobs.ciso@stad.antwerpen.be.

Meer info over het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen: www.inburgeringantwerpen.be.

Meer info over het Vlaamse inburgeringsbeleid: www.inburgering.be.