Tax Specialist BTW (m/v/x)

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je kan aan de slag bij de dienst Reglementering van de Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning of bij de Fiscaal-technische diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit.

Binnen de dienst Reglementering van de Stafdienst Beleidsexpertise en –ondersteuning geef je adviezen aan het kabinet en eventueel aan de minister. Via deze weg participeer je deels mee aan het beleid op vlak van fiscaliteit. Je bent betrokken als een wet tot stand komt, je mag hem op zijn minst mee helpen schrijven. Mits wat meer ervaring zal je ook aan de discussies deelnemen op nationaal vlak en internationaal vlak of zelfs onderhandelen over Europese richtlijnen of met andere landen over bilaterale fiscale verdragen. Je kan ook regelmatig betrokken worden als expert bij rechtszaken voor het Grondwettelijk Hof of het Europese Hof van Justitie.

Opdrachten en taken

 • Je stelt normatieve teksten op in het betrokken rechtsgebied, je analyseert de doelstellingen en de context waarin de redactie of de aanpassing van een normatieve tekst plaatsvindt en je analyseert bestaande teksten.
 • Je past normatieve teksten aan afhankelijk van nieuwe doelstellingen, institutionele eisen en de ontwikkeling van het recht en van de wetgevingstechniek in het algemeen.
 • Je beantwoordt algemene of specifieke vragen van de minister en zijn kabinet, parlementsleden, het management, openbare organisaties en diverse overheden (nationaal en internationaal) betreffende de concrete interpretatie van normatieve teksten op een niveau dat meer ervaring vereist.
 • Je neemt deel aan vergaderingen met diverse instanties (o.a. het kabinet en het management) waarin over de oriëntaties en de concretisering van de normatieve testen op een hoog niveau van gedachten gewisseld en beslist wordt, dit zowel op nationaal als op internationaal vlak.
 • Je houdt jezelf proactief op de hoogte over de kennis van het rechtsgebied en van de sociaal-economische context ervan.
 • Je behandelt vragen en dossiers van organisaties en diverse overheden betreffende de toepassing van de normatieve teksten en je geeft in naam van de minister het meest geschikte antwoord of de meest geschikte oplossing ten aanzien van het algemeen wettelijk kader.

Binnen de Fiscaal technische diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit werk je mee aan het omzetten van complexe wet- en regelgeving in heldere, begrijpelijke en toepasbare commentaar en richtlijnen die dienstig zijn voor de operationele diensten, belastingplichtigen en andere stakeholders. Je behandelt materie op het gebied van BTW en BTW-verplichtingen.
Je onderhandelt op regionaal, federaal en internationaal niveau. Zo kom je tot een consistente en rechtvaardige toepassing van de fiscale regelgeving en garandeer je de uitvoering en toepassing van het interregionaal, nationaal en supranationaal beleid. Je adviseert ook de cel beleidsvoorbereiding voor de parlementaire werkzaamheden door hen de nodige juridische en fiscaal-technische ondersteuning te bieden.

Opdrachten en taken

 • Je zet complexe wetgevende en reglementaire teksten om, zoals wetten, decreten, ordonnanties, besluiten en verdagen om in heldere, begrijpelijke en toepasbare commentaar en richtlijnen (instructies, omzendbrieven, FAQ…). Je zorgt zo voor een eenvormige, duidelijke en begrijpelijke interpretatie van de wetgeving en reglementering die een impact heeft op de fiscaliteit of op de werking van de FOD Financiën. Je doelgroep zijn de operationele diensten van de FOD Financiën, belastingplichtigen en andere stakeholders zoals boekhouders en fiscale experten.
 • Je werkt nieuwe vormen van commentaar (instructies, omzendbrieven, FAQ…) uit en neemt principiële beslissingen over complexe regelgeving om ervoor te zorgen dat operationele diensten, belastingplichtigen en stakeholders ze kunnen begrijpen en toepassen.
 • Je presenteert de standpunten van de FOD Financiën op interregionaal, federaal en supranationaal niveau om te komen tot een op alle niveaus eenvormige interpretatie van de regelgeving en tot een uitvoerbare reglementering.
 • Je onderzoekt de parlementaire en juridische vragen die zich stellen om op gefundeerde wijze de Cel Beleidsvoorbereiding of de minister te adviseren zodat zij een gepaste beslissing kunnen nemen.
 • Je licht de reglementering toe aan andere overheden en stakeholders om de correcte uitvoering en toepassing van de reglementering en wetgeving te stimuleren.
 • Je stelt de te communiceren informatie op en bepaalt de te bereiken doelgroepen om de juiste informatie, reglementering, commentaar en werkmethode zo snel mogelijk aan de betrokken personen ter beschikking te stellen.
 • Je ondersteunt en adviseert medewerkers en nieuwe collega’s om hen, in functie van hun competenties, optimaal te laten bijdragen aan de realisatie van het project.