Sociaal assistent (m/v/x)

  • Statutair
  • België
  • 1 jaar geleden geplaatst

Selor - FOD Binnenlandse zaken

Gedurende het verblijf van de bewoners in het centrum, sta je in voor hun individuele begeleiding en hun welzijn, dit met eerbied voor de wettelijke, reglementaire en hiërarchische bepalingen en in overeenstemming met de geldende richtlijnen.

Je bereidt als terugkeerfunctionaris de bewoners voor op hun verwijdering door middel van gesprekken, zodat deze efficiënt en humaan kan verlopen. Concreet betekent dit dat je hen begeleidt bij het aanvaarden van de beslissing tot vasthouding met het oog op verwijdering.

Je bent steunverlener en zorgt voor het algemeen welzijn van de bewoners. Hierbij luister je naar alle verblijfsgerelateerde problemen van de bewoner en tracht je hem hierin bij te staan. Verder doe je aan probleemanalyse en zoek je, in de mate van het mogelijke samen met de bewoner, naar oplossingen. Je organiseert de dienst zodanig, dat de bewoner ontvangen kan worden in het kader van een vertrouwelijk gesprek.

Je volgt de juridische en administratieve bewonersdossiers op. Je treedt in deze rol ook op als tussenpersoon tussen de bewoners en de verschillende instanties (advocaten,
gemeenten, OCMW’s, DVZ,…) en je kent de stand van zaken van de bewonersdossiers zodat je de bevoegde instanties bij kan staan in het nemen van verdere beslissingen.

Je staat als administratief medewerker in voor het ontwikkelen en onderhouden van een informatiesysteem dat beantwoordt aan de noden van de dienst. Hierbij stel je verslagen op, verzamel je statistische gegevens en stel je rapporten op vraag van de directie op.

 

Als deskundige in je materie blijft op de hoogte van de regelgeving en de specificiteit van de dienst om te kunnen voorzien in een omkadering voor je collega’s en de bewoners. Zo neem je deel aan het overleg m.b.t. je technisch of reglementair vakgebied, aan opleidingen om je kennis bij te schaven en deel je jouw kennis met je collega’s. Je bent in staat om ingewikkelde dossiers grondig te bestuderen en te begrijpen.

Je waakt erover dat je dienstverlening aan de burgers neutraal is en als neutraal ervaren wordt. Wanneer je in contact komt met het publiek vermijd je dat het vertrouwen van het publiek in je volledige neutraliteit, in je bekwaamheid of in je waardigheid in het gedrang zou komen. Dit doe je door elk woord, elke houding en elk voorkomen te vermijden dat dit vertrouwen zou kunnen schaden.

Voor meer informatie over de verschillende functies binnen de centra kan je deze video (youtube) bekijken.

Meer info over de jobinhoud?
Lin Cooremans – Administratief Assistent
Contactpersoon P&O Cel Centra bij de Dienst Vreemdelingenzaken
Tel.: 02/793.95.12
E-mail: lin.cooremans@ibz.fgov.be

Opgelet: Solliciteren via dit mailadres is niet mogelijk. Zie sollicitatieprocedure