Preventieadviseur – Ergonoom (m/v) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen, Leefmilieu

  • Fulltime
  • België
  • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je formuleert adviezen en stelt technische nota’s op betreffende de ergonomie op het werk in domeinen die betrekking hebben op de mentale en fysieke belasting, de analyse en het beheer van de risico’s betreffende de problemen op het werk, de inrichting van de werkposten, de muscoskeletale problemen en het repetitieve werk, de preventie van dorsolumbalgie-aandoeningen bestemd voor de overheden, de sociale partners, de diensten voor preventie en bescherming op het
werk, de werkgevers uit de openbare sector.

Je voert volledige analyses uit op het vlak van de werkposten, de studies inzake de impact van de werkomgevingen alsook analyses op het vlak van organisatorische en technische systemen die binnen de federale overheid ingevoerd zijn met het oog op een verbetering van de criteria op het vlak van de ergonomie, de verlichting van de problemen op het werk en de optimalisering van de toegekende middelen.

Je werkt nauwkeurige en duidelijke antwoorden uit voor elk verzoek dat uitgaat van de partners en de medewerkers zoals de federale interne preventiediensten, de werkgevers en de hiërarchie, de overlegcomités, de arbeidsgeneesheren, en dat als thema “de specifieke problemen” op het vlak van de ergonomie hebben.

Je interpreteert en analyseert de werksituaties teneinde raadgevingen, adviezen, aanbevelingen te geven aan de werkgever, de leden van de overlegcomités, de hiërarchie en hun werknemers in het kader van het bereiken van de gemeenschappelijke doelstellingen op het vlak van het welzijn op het werk.

Je houdt de specifieke kennis op het vlak van de ergonomie up to date, je actualiseert de informatie betreffende de technologische vooruitgang en de evolutie van de wetgeving en de technische normen proactief en integreert deze materies in de geformuleerde adviezen.

Je ontwikkelt en onderhoudt een relatie met de gevarieerde gesprekpartners (werkgevers, hiërarchie en werknemers, maar ook preventieadviseurs, arbeidsgeneesheren en sociale partners) teneinde zoveel mogelijk vragen bij deze verschillende partners op het vlak van het welzijn op het werk en de ergonomie op te wekken.

Je staat de voorzitters van alle aangesloten FOD’s bij in het kader van de coördinatie van de preventieopdrachten en de opdrachten op het vlak van het welzijn op het werk waarbij verschillende actoren worden betrokken teneinde duurzame oplossingen te kunnen ontwikkelen die beantwoorden aan de criteria op het vlak van het welzijn en de ergonomie

Je ondersteunt en begeleidt de preventieadviseurs-partners in het kader van de verbetering van de werkomstandigheden waarbij je de werknemers en de hiërarchie voor het belang van de ontwikkeling van het welzijn op het werk in de partnerdiensten sensibiliseert.