Ombudsman voor (m/v/x) voor de postsector

 • Fulltime
 • België
 • 1 jaar geleden geplaatst

Selor

De postsector is voortdurend in ontwikkeling. Hoewel deze sector aanvankelijk monopolistisch was en voornamelijk uit De Post bestond, werd hij vrijgemaakt en daardoor een internationale, meer complexe en competitieve markt. De Post, nu bpost, alsook DHL, TNT, Fedex, UPS en nog andere bedrijven zijn actief op het Belgische grondgebied.

Ook al schrijven de Belgen minder brieven, de aankoop en dus de levering van pakketten zijn daarentegen fors in  opmars. De toenemende complexiteit van deze specifieke sector gaat eveneens gepaard met een grotere kans op gebruikersproblemen. Om dergelijke geschillen in der minne op te lossen, heeft de Belgische regering speciaal voor deze activiteitensector een Ombudsdienst opgericht.

Deze Ombudsdienst is een onafhankelijke overheidsdienst en beroepsinstantie die geschillen behandelt van klanten en gebruikers van alle nationale en internationale postbedrijven die op de Belgische markt actief zijn.

In dat verband zoekt de Ombudsdienst voor de postsector  een Franstalige ombudsman met ervaring om de Ombudsdienst te beheren.

In deze  context:

  • streef je naar consensus, luister je naar klanten en onderhandel je met nationale en internationale bedrijven en bevoegde autoriteiten, zoek je pragmatische oplossingen voor de in de postsector ondervonden problemen ;
  • wijs je de gebruikers die zich schriftelijk of mondeling tot jou richten zo goed mogelijk op hun rechten en belangen, informeer je gebruikers en private en publieke ondernemingen over hun respectieve rechten en  plichten en zet je de mogelijke opties alsook hun eventuele gevolgen uiteen met het oog op het bereiken van een minnelijke schikking tussen de twee partijen aangaande geschillen over nationale en internationale zendingen ;
  • behandel je de dossiers in alle objectiviteit en onafhankelijkheid op basis van de geldende wetteksten en reglementeringen, alsook door uit te gaan van het billijkheidsprincipe bij het zoeken naar praktische en innovatieve oplossingen ;
  • voer je onderzoeken door ter plaatse kennis te nemen van alle documenten en stukken van de betrokken onderneming die rechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de klacht ;
  •  werk je samen met andere onafhankelijke sectorale geschillencommissies, onafhankelijke of buitenlandse ombudsmannen en andere instanties, met name door hun klachten door te sturen die niet onder de bevoegdheid van jouw dienst ressorteren ;
  • stuur je een aanbeveling naar de betrokken ondernemingen ingeval er geen minnelijke schikking kan worden gevonden ;

ben je samen met de Nederlandstalige ombudsman dienstverantwoordelijke en hiërarchische chef van een team. In die rol :

 • organiseer en leid je de dienst op financieel, budgettair en operationeel gebied en op basis van de van kracht zijnde overheidsregels ;
 • vertegenwoordig je de dienst op openbaar en politiek vlak evenals bij de pers en bij nationale en internationale organisaties ;
 • breng je op vraag van de ministers en organisaties die bevoegd zijn voor postdiensten of consumentenbescherming advies uit in het kader van hun opdrachten ;
 • stel je elk jaar een activiteitenverslag op dat toegankelijk is voor het publiek en ook bedoeld is voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, de postoperatoren, de minister bevoegd voor de postsector, de minister verantwoordelijk voor consumentenbescherming en de wetgevende kamers.

Zoals bepaald bij wet, ben je automatisch lid van het directiecomité van de Ombudsdienst voor de consument. De ombudsmannen van de economische ombudsdiensten (telecommunicatie, postsector, energie, treinreizigers, financiële diensten, verzekeringen), die ingesteld werden bij de wet van 4 april 2014, wet die het resultaat is van de omzetting van een Europese richtlijn,
nemen samen de verantwoordelijkheid voor deze dienst. Als lid van het directiecomité ben je verantwoordelijk voor:

 • de opstelling van de begroting en de controle op de uitvoering ervan ;
 • de opstelling van de jaarrekeningen van de inkomsten en uitgaven ;
 • de opstelling van het personeelsplan ;
 • de goedkeuring van het jaarlijkse beleidsplan ;
 • de behandeling van structurele klachten en de verstrekking van informatie aan het publiek;
 • de implementatie van de betrokken wetten en overeenkomsten.

Je wordt aangeworven als Nederlandstalige ombudsman voor de postsector in het kader van een mandaat voor een hernieuwbare termijn van 5 jaar. De ombudsman wordt benoemd bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Loon

Minimum aanvangswedde: 76.173,82 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • mogelijkheid tot telewerken
 • dienstwagen met tankkaart
 • dienst-gsm en -laptop met terugbetaalde communicatiekosten
 • gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en vrij NMBS-traject in 1e klas