Nederlandstalige Directeur (A3)

 • Fulltime
 • Brussel
 • 1 jaar geleden geplaatst

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij doet een oproep tot kandidaatstelling via mobiliteit voor een betrekking van (m/v) :

 

Nederlandstalige Directeur (A3)

voor de dienst « Human Resources en support »

 

Functiebeschrijving :

 • Met betrekking tot de human resources een strategie uitwerken, voorstellen en laten goedkeuren die in lijn ligt met de doelstellingen van het Directiecomité;
 • Erop toezien dat de HR-strategieën geïmplementeerd worden, de uitvoering ervan aansturen op basis van indicatoren die verband houden met kwantiteit, kwaliteit en houding en de nodige corrigerende maatregelen nemen;
 • Instaan voor de toepassing en coördinatie van het human resources management dat u wordt opgelegd in het kader van de uitvoering van het administratief statuut en de bezoldigingsregeling en van de reglementering die voor de contractuele medewerkers van toepassing is, meer bepaald de invoering van de evaluatiecyclus;
 • De teams die met de uitvoering van deze opdrachten belast zijn, begeleiden, coördineren en enthousiasmeren;
 • Relatienetwerken met andere organisaties en besturen uitbouwen om de troeven van de BGHM als werkgever onder de aandacht te brengen;
 • De coördinatie van het netwerk van HR-correspondenten superviseren;
 • De technische verantwoordelijkheid opnemen voor de projecten/dossiers die onder uw opdracht vallen;
 • Innovatieve methodes voorstellen en toepassen om de BGHM als aantrekkelijke werkgever te positioneren en om de directie een HR-strategie ter beschikking te stellen die strookt met de socio-economische evoluties.

 

Deelnemingsvoorwaarden :

 • Vastbenoemd ambtenaar of statutair stagiair van niveau A zijn
 • Minstens 6 jaar niveauanciënniteit kunnen aantonen, waarvan minstens 3 jaar als teambeheerder
 • Zich in een administratieve stand van dienstactiviteit bevinden
 • Bij de laatste evaluatie de vermelding « gunstig » hebben gekregen

 

Vereiste ervaring :

Minimum 6 jaar beroepservaring binnen een human resources-gerelateerde dienst in (één van) de volgende domeinen:

 • Teammanagement;
 • HR-strategieën uitwerken en/of implementeren;
 • De opgestarte acties aansturen en erover rapporteren.

 

Termijn en vormvereisten voor de indiening van de kandidatuur :

Geïnteresseerden dienen hun kandidatuur uiterlijk tegen 20 juni 2016 per aangetekende brief toe te sturen aan de Voorzitter van de Directieraad, de heer Yves Lemmens, Jourdanstraat 45-55 te 1060 Brussel.

De kandidaturen dienen een motivatiebrief te bevatten alsook een uiteenzetting van de aanspraken en ervaring die de kandidaat laat gelden om voor de betrekking te kandideren. Daarvoor moet de kandidaat gebruikmaken van een gestandaardiseerd cv*.

* Een exemplaar van het gestandaardiseerd cv kan worden bekomen bij mevrouw Vandaele, Attaché HRM van de BGHM : mvandaele@bghm.irisnet.be.

De kandidaten leggen eveneens een voorstel van directieplan voor, waarin zij uiteenzetten op welke wijze zij de in de functiebeschrijving vermelde doelstellingen zullen verwezenlijken.

 

Contactgegevens:

Mevr. Marie VANDAELE, Attaché HRM – tel : 02/533.19.16 – mvandaele@bghm.irisnet.be.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar mvandaele@bghm.irisnet.be

Solliciteer via webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook