Manager wonen en wijken

 • Contractueel
 • Antwerpen
 • 2 jaar geleden geplaatst

Stad Antwerpen

Als afdelingshoofd sta je samen met je medewerkers in de frontlijn van de aanpak van stedelijke samenlevingsvragen, –uitdagingen en -problemen. Je verzekert de continuïteit en kwaliteit van gevestigde werkvormen, maar daagt ook je teams en medewerkers  uit om flexibel in te spelen op veranderende vragen en noden. Je staat open voor uitdagingen en krijgt met de regelmaat van de klok nieuwe en complexe  maatschappelijke uitdagingen en problemen op je bord. Je bent overtuigd van het belang van en goed en uitgebouwd netwerk en deinst er niet voor terug om stevig te onderhandelen met externe partners om je doelen te bereiken. Je beweegt je dagelijks op het snijvlak tussen de stedelijke overheid, maatschappelijke hulp- en dienstverlening, politie en justitie.

Wat doe je?

 • Je geeft leiding aan de diensthoofden van de teams : stad in dialoog, Programma’s Stad in Verandering, Opsinjoren, Tuin in de stad, dierenwelzijn, levensbeschouwingen, sociale netwerken, zaalzoeker, ontwikkelingssamenwerking, Top Hat, seniorenconsulenten districten, woonadvies, woonbegeleiding, woonregie
 • Je geeft leiding aan de programmaleiders woonkwaliteit/stedenbouw en precair wonen
 • Je organiseert en neemt deel aan intern en extern overleg waar visie wordt ontwikkeld, afspraken worden gemaakt en projecten worden opgezet en opgevolgd met betrekking tot de betrokken beleidsdomeinen (woonbriefing, woonraad, …)
 • Je bent verantwoordelijk voor de producten en diensten die binnen jouw afdeling afgeleverd en georganiseerd worden (stedelijk wijkoverleg, subsidiëring en ondersteuning bewonersgroepen en verenigingen, ondersteuning vrijwilligerswerk, ontsluiting ontmoetingsruimten, samen tuinen en volkstuinen, toepassing regelgeving erediensten, advisering levensbeschouwelijke infrastructuur en dialoog met levensbeschouwelijke actoren, informatie en netwerkondersteuning senioren, projecten  en ondersteuning ontwikkelingssamenwerking, advisering en projecten dierenwelzijn, dierenoverlast beheer, dienstverlening woonkantoren, sanerings- en renovatiecontracten, projecten precair wonen, woonbegeleiding, transitwoningen, acties woonpromotie, woonwagenterreinen, hygiënisch woontoezicht, ,…)
 • Je werkt daarvoor samen met interne en externe partners
 • Je begeleidt en stuurt de diensthoofden en programmaleiders in de realisatie van hun opdracht en het beheer van de convenanten met externe partners.
 • Je bouwt mee aan afdelings-en bedrijfsoverstijgende innovatieve projecten. Procesoptimalisatie staat hierbij centraal.
 • Je staat in voor de strategische planning en rapportering van de doelstellingen die betrekking hebben op jouw beleidsdomein.
 • Je organiseert overlegstructuren binnen jouw afdeling : coördinatieoverleg, regelmatig bilateraal overleg en teamvergaderingen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het regieoverleg met derden die met de stad een convenant hebben (bijv SAS, CAW, Huurderbond, Werkhaven, sociale huisvestingsmaatschappijen,…).. Je bewaakt de kwaliteit van deze convenanten/overeenkomsten en stuurt de uitvoerders aan vanuit een stedelijke visie.
 • Je neemt eindverantwoordelijkheid voor de rapportering in het kader van de bovenlokale fondsen (grootstedenbeleid, preventiebeleid,…).
 • Je volgt de budgetten van jouw afdelingen op en zorgt voor de voorbereiding van de begrotingsopmaak en – wijziging.
 • Je werkt mee aan visieontwikkeling en implementatie van beleidskeuzes inzake geïntegreerd wijkgericht werken van stad, OCMW en andere partners.

Wat verwachten we van je?

 • Je bent zeer goed op de hoogte van trends en opportuniteiten binnen het domein wonen en wijken.
 • Je hebt ervaring met het uittekenen, realiseren en evalueren van strategieën- en concepten binnen het werkveld.
 • Je beschikt over sterke leidinggevende capaciteiten.
 • Je bent communicatief sterk en in staat om compromissen uit te werken en zowel interne stedelijke  als externe partners te overtuigen.
 • Je hebt een heldere en actuele visie op samen leven en kan die ook goed ontwikkelen en overbrengen.
 • Je bent oplossingsgericht en krachtdadig.
 • Je kan je medewerkers en partners enthousiasmeren, inspireren en coachen.
 • Je bent in staat om een groot aantal middelen en mensen te laten samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.
 • Je hebt grote affiniteit met de politiek – bestuurlijke omgeving van een stedelijke overheid en de wisselwerking met haar partners.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma en minstens 5 jaar professionele ervaring en je voldoet aan de sollicitatievoorwaarden.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je wordt in dienst genomen met een contract van onbepaalde duur als afdelingschef of consulent A1-3 met een mandaat voor 5 jaar als adjunct – coördinator (algemene functie) A4a-A4b. Het mandaat kan verlengd worden na een positieve evaluatie. Indien het mandaat ten einde loopt heb je een terugvalpositie als afdelingschef of consulent A1-3.
 • Je verdient een bruto maandloon van minimum 3525,29 euro en maximum 5153,90 euro afhankelijk van je relevante ervaring.
 • Je mag bovendien rekenen op een maandelijkse mandaattoelage (de mandaattoelage bedraagt maximum 5% van het geïndexeerde bruto maandsalaris van de mandaathouder: 0,5% voor de eerste mandaatperiode, 5% vanaf de tweede mandaatperiode) . Deze mandaattoelage valt weg wanneer de mandaatopdracht op A4a-b ten einde loopt.
 • Jouw loon kan je berekenen met de loonsimulator, daarbij wordt geen rekening gehouden met de toelage.
 • De stad biedt daarnaast verschillende vergoedingen en toelages.

Selectiedata en –procedure?

De selectie vindt plaats in de week van 14 en 21 september en 5 en 12 oktober 2015 voor verschillende vacatures. Raadpleeg alle informatie over de selectiedata en -procedure voor deze vacature in de informatiebrochure onderaan. Tip: download de pdf zodat je de info ook nog kan raadplegen nadat de vacature afgesloten wordt en de selectie begint.

Hoe solliciteren?

​Solliciteren doe je voor de algemene selectie ‘Manager (adjunct-coördinator) via de Talentbank en is mogelijk tot en met 6 september 2015.  In je sollicitatie geef je aan dat je voorkeur uitgaat naar deze specifieke vacature.

Meer informatie over hoe je kan solliciteren vind je in ons stappenplan.

Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag?

Mail:  adjunct-coordinator@stad.antwerpen.be

Of contacteer een van de 2 aanspreekpunten voor deze selectie:

Nele Marcoux: Tel: 03/338.61.14 (dossiereigenaar)

Marleen Dupont: Tel: 03/338.98.03 (recruiter)