Industrieel ingenieur (m/v/x)

 • Fulltime
 • België
 • 1 jaar geleden geplaatst

Selor

Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en zal aan de slag gaan als industrieel ingenieur bij, ofwel de Studiedienst Architectuur en Engineering, ofwel de Operationele Diensten (Brussel of Vlaanderen, binnen de pijler Bouw en Renovatie, de pijler Facility en Onderhoud of de pijler Immo). Je gaat aan de slag binnen jou specialisatiedomein (bouw, elektriciteit, stabiliteit, HVAC, energie en duurzame ontwikkeling en elektromechanica).

Tijdens de projecten ben je verantwoordelijk voor volgende taken:

 • Je neemt deel aan de technische vergaderingen, in samenwerking met de algemene directie Klantenbeheer, waarbij de behoeften van de toekomstige bezetters zullen besproken worden.
 • Je beantwoordt de vragen die gesteld worden door uw collega’s, meer bepaald binnen jouw specialisatie.
 • Je verzekert de budgettaire en financiële opvolging en zorgt ervoor dat het bestek en de vooropgestelde budgetten nageleefd worden.
 • Je neemt deel aan en/of zit verschillende vergaderingen voor met klanten, overheidsdiensten en aannemers.
 • Je werkt mee aan de opmaak en actualisering van eenvormige basisdocumenten binnen jouw specialisatie (typebestekken, voorlichtingsnota’s, berekeningsmethodes…).
 • Je schoolt jezelf continu bij en volgt de technische evoluties op de voet om je kennis binnen je specialisatiedomein op peil te houden en bij te schaven.

In de pijler Bouw/Renovatie of in de Dienst Architectuur en Engineering bestaat je hoofdopdracht erin bouwprojecten, renovatie- en restauratieprojecten te organiseren en te beheren. Je zal één of meer van de volgende taken uitvoeren:

 • Je voert studies uit of houdt toezicht op de studies uitgevoerd door externe studiebureaus. Het kan gaan om projecten van gemiddelde of kleinere omvang, zowel bouw-, renovatie- als onderhoudsprojecten.
 • Je maakt bestekken en aanbestedingsplannen of schema’s op voor de bestudeerde installaties en je leidt de tekenaars die deze plannen onder jouw toezicht uitvoeren.
 • Je kijkt de offertes na die ingediend worden door de inschrijvers in het kader van overheidsopdrachten. Je maakt hiervan een kritische analyse op vanuit technisch en financieel oogpunt en je brengt verslag uit van deze analyse bij je hiërarchische meerdere.
 • Tijdens de uitvoering van de werken neem je als supervisor, met de ondersteuning van technisch deskundigen, deel aan de werfvergaderingen. Je controleert de conformiteit van de materialen en de uitvoeringsplannen voorgelegd door de aannemer met de voorschriften van het bestek en je kijkt de voorstellen tot verrekeningen na die ingediend worden door de aannemers.

In de pijler Facility en Onderhoud bestaat je hoofdopdracht erin de verantwoordelijkheid te nemen voor het technisch en financieel beheer van de gebouwen die eigendom zijn van de federale staat of gehuurd worden voor de huisvesting van verschillende overheidsdiensten en/of het organiseren en beheren van onderhoudsprojecten. Je zal één of meer van de volgende taken uitvoeren:

 • Je centraliseert de aanvragen van de bezetters voor verbouwingswerken, herstellingswerken of onderhoudswerken. Je onderzoekt de gegrondheid en de haalbaarheid ervan.
 • Je voert de studies uit over deze werken, maakt het bestek op en analyseert de offertes.
 • Je verzekert de leiding (op basis van de administratieve en technische plannen) en de controle van de werven tot aan de definitieve oplevering en de overdracht aan de klant.
 • Je verzorgt het dagelijks beheer van het gebouw, voornamelijk wat betreft het onthaal, de beveiliging van de toegang en het financieel beheer (betaling van facturen).

In de pijler Immo bestaat je voornaamste opdracht erin om de aankoop en verkoop van gebouwen, alsook huurprojecten te organiseren en te beheren. Je zal één of meer van de volgende taken uitvoeren:

 • Je analyseert de efficiëntie van de uitbating van de gebouwen, de prestaties, de kosten en de voordelen van de verschillende mogelijke scenario’s.
 • Je voert haalbaarheidsstudies uit en kijkt de werken van eerste installatie na.
 • Je komt als projectleider tussenbeide bij grote dossiers van promotieopdrachten en voor de werken van eerste inrichting.
 • Je voert studies uit (bestekken en plannen) of houdt toezicht op studies die door externe studiebureaus uitgevoerd worden. Het kan hier gaan om bouwprojecten in het kader van een promotieopdracht of een inrichtingsproject in het kader van huur.
 • Je hebt een goede kennis van de lokale vastgoedmarkt.
 • Je onderhandelt de afsluiting van huur- en aankoopcontracten van gebouwen met de eigenaars.