Hoofdverpleegkundige woonzorgcentrum voltijds

  • Fulltime
  • Overal

Residentie Hof ter Linden

Taken:
– Inhoudelijke taken:
• Eindverantwoordelijke WZC en KV
• Verantwoordelijke voor de invulling van het zorgklimaat: “zorg op maat”, “gebruikersgerichte hulp en dienstverlening”. Onthaal en permanente contacten met bewoners
• Opstellen, opvolgen en bijsturen van het individueel zorgdossier.
• Ontwikkelen, toepassen, naleven, bijsturen vaktechnische procedures: MRSA, decubituspreventie, registratie van ligwonden, vrijheidsbeperkende maatregelen, …
• Apotheekbeheer: opvolgen en bijsturen
• Medicatiebeleid: coördinatie, opvolging, controle vanaf het moment van voorschrijven tot stopdatum
• Ondersteunt, participeert aan de kwaliteitsontwikkeling binnen de organisatie: projectverantwoordelijke relevante onderwerpen
• Ontwikkelen, toepassen, bijsturen van standaardverpleegplannen en/of procedures

– Organisatorische taken
• Regeling regie zorgaanbod alsook toezicht op correcte uitvoering
• Ziet toe op de toepassing, naleving, evaluatie van volgende procedures: opname, ontslag, transfer, hospitalisatie, overlijden voor wat betreft het verpleegkundige, verzorgende luik.
• Waarborgt de continuïteit van de hulp- en dienstverlening
• Waarborgt de verpleegkundige permanentie
• Houdt het geneesmiddelenformularium ter beschikking van de huisarts en maakt hen hierop attent.
• VTO-verantwoordelijke
• Opmaken, bijsturen uurroosters i.s.m. dagelijks verantwoordelijke.

– Teamondersteunende taken
• Ondersteuning van het verpleegkundig en verzorgend personeel
• Uitbouw, coördinatie en begeleiding werkwijzen multidisciplinaire samenwerking: take over, briefing, maandevaluatie, multidisciplinair overleg, …
• Ondersteunt, begeleidt de teamgeest
• Functioneringsgesprekken
• Peilen naar de VTO-noden en –behoeften in de voorziening.
• Onthaal, inwerking en begeleiding nieuwe medewerkers, stagiairs, jobstudenten

– Afdelingoverschrijdend overleg.
• Afspraken, overleg met de CRA en de behandelende artsen, ZH, labo en de opvolging ervan.
• In samenspraak met de CRA voorstellen Formuleren m.b.t. een nutritioneel beleid dat de voedingsbehoeften verzoent met het eetplezier en de manier waarop dementerende bewoners behandeld dienen te worden meer bepaald wat betreft de niet-medicamenteuze benadering.
• Overleg met de referentpersonen binnen de organisatie: palliatieve, VTO, kwaliteitszorg, dementie, …
• Overleg met andere diensten: dagelijks verantwoordelijke, sociale dienst, administratie, keuken, onderhoud, …
• Overleg met externe relevante actoren: kapster, pedicure, moreel consulent
• Overleg met externe organisaties: ziekenhuisopname, consultaties, labo, apotheek, …
• Verantwoordelijk voor de communicatie met de gebruiker, familie, relevante derde
• Overleg met dagelijks verantwoordelijke, personeelsdienst, sociale dienst
• Participatie stuurgroep IKZ

Profiel:
– Deskundig in werken met groepen
 Is goed in tweezijdige communicatie
 Is goed in groepsprocessen
 Is goed in vergadertechnieken
 Weet hoe je een team vormt en bouwt: delegeren, dirigeren, …
 Is goed in conflictbeheersing
 Is goed in het geven van feedback

– Vakkennis
 Geriatrie, psychogeriatrie en specifieke ziektebeelden en symptomen (dementie, diabetes, Parkinson, CVA, …)
 Beheerst het systematisch verpleegkundig handelen
 Pharmacologie: productkennis, voornaamste werking, voornaamste bijwerkingen
 Kennis en kunde wondzorg
 Palliatieve zorgverlening
 Beroepsethiek, rechten en plichten werknemers, beroepsaansprakelijkheid
 Psychologie van ouderen, psychische problematieken (intimiteit, seksualiteit, relaties, eenzaamheid, …)
 Probleemgedrag bij ouderen (depressie, agressie, achterdocht, …)
 Inzicht in verschillende zorgvisies

– Vaardigheden
 Beslissingen nemen en probleemoplossend handelen
 Leiding geven: delegeren, dirigeren
 Kunnen evalueren van de eigen interventies en die van de medewerkers van het zorgteam.
 Omgaan met stress op het werk: burn-out voorkomen
 Empatisch vermogen
 Administratieve vaardigheden: PC-verwerking
 Werkplanning: cfr. Organisatiekunde
 Interne en externe communicatie, PR
 Zelfstandig werken, verantwoordelijkheid op nemen, loyaliteit in de organisatie

– Attitudes
Zie gedragscode medewerkers
 Voorbeeldfunctie voor de andere medewerkers

Wij bieden u een vast contract. Om de 14 dagen weekend te werken. Vaste vrije dag. Maandelijks één dag avonduren werken.

Een loon volgens barema’s en een maaltijdcheque van 6 euro.

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je www.zorgjobs.be.