Een Gemeenteontvanger (M/V)

  • Fulltime
  • Elsene
  • 3 jaar geleden geplaatst

Gemeente Elsene

U bent bereid het financiële beheer van een grote Brusselse gemeente op te nemen?

Verantwoordelijkheden schrikken u niet af?

Als uw antwoord JA is, aarzel niet meer! Kom ons vervoegen

Grijp deze kans, want dan is deze functie geknipt voor u !

Functies ?

De gemeenteontvanger wordt alleen en onder zijn verantwoordelijkheid belast met :

► het houden van de boekhouding van de gemeente en het opstellen van de jaarrekeningen;

► de invordering van de ontvangsten van de gemeente;

► het innen van de regelmatige schuldvorderingen;

► de heffing, in voorkomend geval door een gedwongen tenuitvoerlegging, van de gemeentebelastingen, met toepassing van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen;

►het beheer van de rekeningen geopend namens de gemeente en van de algemene kasmiddelen van de gemeente;

► het beleggen op korte termijn van de thesauriemiddelen;

► de centralisatie van de vastleggingen;

► de betaling van de uitgaven tegen regelmatige bevelschriften.

 

Bereid om de uitdaging aan te nemen?

Stuur uw kandidatuur (CV en motievatiebrief), vergezeld van een uittreksel van het strafregister, (minder dan 3 maand oud),een leesbare recto-verso kopie van uw identiteitskaart, en een kopie vandevereistetitelvanstudies naar het College van Burgemeester en Schepenen, Elsensesteenweg 168 1050 BRUSSEL vóór vrijdag 20 februari 2015.

Voor bijkomende informatie over de toelatingsvoorwaarden alsook over de inschrijvingsmodaliteiten kunt u contact opnemen met hetDepartement HR –Dienst Aanwerving op 02/515.64.70 patricia.paye@elsene.beof op 02/515.61.65 frederic.olvoet@elsene.be

Voor alle praktische doeleinden, vindt u hieronder :

a) dedeelnamevoorwaardenaanhet examen;

b) de toelatingsvoorwaarden tot de graad van Gemeenteontvanger;

c) het programmaoverzichtvoor het schriftelijke examen.

 

a) dedeelnamevoorwaarden aanhet examen
 

► In het bezit zijn van een universitair diploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;

 

► De Belgische nationaliteit hebben;

 

► Van onberispelijk gedrag zijn en in het bezit zijn van zijn burger- en politieke rechten.

 

 

b) de toelatingsvoorwaarden tot de graad van Gemeenteontvanger  
 

► Houder van een diploma van het hoger onderwijs van het lange type of een universitair diploma;

 

► Examen

 

► Storting van de waarborg voorzien in artikel 55 van de Nieuwe Gemeentewet

 

 
 

Opmerking :

 

U bent in staat het brevet betreffende de grondige kennis van de tweede landstaal (brevet Selor art.11) te behalen.

 

c) examenprogramma voor de schriftelijke proef Gemeenteontvanger

 

Schriftelijke proef

Synthese en kritisch commentaar van een conferentie over een onderwerp van algemene aard.

Maximumduur van de proef : 4 uren

Punten : /50

 

Schriftelijke proef die slaat op de kennis van de stoffen in rechtstreeks verband met de betrekking

– Grondige kennis van de gemeentefinanciën

– Begrotingsrecht en gemeentelijke boekhouding

– Financiële verrichtingen

– Financiële en geldmarkten

– Gemeentewet

– Administratief recht

– Staatsrecht

– Burgerrecht

– Wetgeving inzake overheidsopdrachten

Maximumduur van de proef : 5 uren

Punten : /100

 

Schriftelijke proef die slaat op de bekwaamheid om de bovenvermelde stoffen in praktijk te brengen

Maximumduur van de proef : 5 uren

Punten : /150

 

Mondelinge proef om te kunnen oordelen over de synthesegeest, het analytisch vermogen en het vermogen tot nadenken, de kritische zin, het gedrag, de rijpheid, de verantwoordelijkheidszin, de communicatieve en managementvaardigheden

Maximumduur van de proef : 1 uur

Punten : /100

 

Minimum vereist aantal punten : – 50% voor elke proef;

– 60% op het totaal van de proeven.

 

Om te solliciteren gaat u naar http://www.elsene.be →