Dossierbeheerder (m/v) voor de Ombudsdienst voor Energie

  • Fulltime
  • België
  • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Als zelfstandig dossierbeheerder maak je een samenvatting van de ontvangen klachten en onderzoekt ze op hun ontvankelijkheid en verantwoordelijk bevoegdheidsniveau (federaal, gewestelijk, …). Je stuurt de ontvankelijke klachten door naar de leverancier en/of distributienetbeheerder en in voorkomend geval naar de bevoegde federale of gewestelijke administraties en/of regulatoren. Je probeert een minnelijke oplossing tussen de partijen te vinden en zo nodig wordt een aanbeveling aan de leverancier verstuurd.

  • Je onderzoekt en beoordeelt de klachten die de Ombudsdienst voor energie ontvangt van de eindafnemers die betrekking hebben op de activiteiten van een elektriciteit- en/of aardgasbedrijf op hun ontvankelijkheid en inhoud.
  • Je bemiddelt om een minnelijke schikking te vergemakkelijken tussen de eindafnemers en het elektriciteit- en/of aardgasbedrijf, binnen de bepalingen en limieten van de institutionele organisatie van het energie- en het economische beleid en van de verschillende Europese, federale en gewestelijke regelgevingen, wetgevingen en reglementeringen inzake productie, vervoer, distributie en levering van elektriciteit en aardgas, alsook inzake de bescherming van de verbruikers.
  • Je formuleert aanbevelingen ten behoeve van de elektriciteit- en/of aardgasbedrijven indien een minnelijke schikking niet kan worden getroffen.
  • Je bereidt beleidsadviezen voor in het kader van de voormelde taken en opdrachten.
  • Je werkt samen met de andere collega’s aan de opdrachten van de Ombudsdienst en rapporteert rechtstreeks aan de Ombudsman of zijn gedelegeerde.

Opgelet: u kan de Ombudsdienst voor energie niet contacteren met betrekking tot deze oproep (selectie) noch met betrekking tot de inhoud van de functie.

Arbeidsvoorwaarden

Een laureaat wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in een functie van klachtenbehandelaar. Een tweede laureaat wordt aangeworven met een arbeidsovereekomst van bepaalde duur (contract van 6 maand). Beide met de hieronder vermelde basiswedde en rekening houdende met de nuttige professionele anciënniteit.

Het personeelslid van de Ombudsdienst voor energie dat zich, op het ogenblik van zijn aanwerving, in een statutaire band bevindt met de Staat of met enig andere rechtspersoon van publiek recht die onder de Staat ressorteert, wordt van rechtswege ter beschikking gesteld, overeenkomstig de bepalingen van het betrokken statuut, voor de gehele duur van zijn mandaat. Gedurende deze periode behoudt hij evenwel zijn rechten op bevordering en weddenverhoging en blijft hij onderworpen aan hetzelfde sociale zekerheidsstelsel dat op hem van toepassing is in de dienst van oorsprong.

De indiensttreding (aanwerving) zal zo spoedig mogelijk gebeuren en ten vroegste vanaf 4 januari 2016.

Loon
Minimum aanvangswedde: 31.048,55 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Prestaties die nuttig zijn voor de functie zullen worden in aanmerking genomen voor de geldelijke anciënniteit.

Voordelen

  • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer
  • gemakkelijke bereikbaarheid via het openbaar vervoer
  • het verlofstelsel van het federaal openbaar ambt
  • diverse sociale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering)
  • andere contractuele voordelen (tussenkomst in GSM- en internetabonnement)
  • groepsverzekering voor contractuele personeelsleden.