Directeur voor het Departement Human resources (M/V)

 • Fulltime
 • Elsene
 • 2 jaar geleden geplaatst

Gemeente Elsene

DHR: “een unieke en verrijkende ervaring”.

Uw functie bestaat erin om een reëel beleid voor het human-resources-management op het gemeentebestuur te implementeren. Dat doet u in overleg met de gemeentesecretaris en onder haar rechtstreekse leiding. U begeleidt uw personeel door het richtlijnen te geven en te coachen. U deelt uw kennis en goede praktijken om de autonomie en de vaardigheden van uw medewerkers te ontwikkelen. U analyseert de bestaande procedures en formuleert pertinente verbeteringen die garanderen dat de vastgelegde strategische doelstellingen behaald worden.

U coördineert de verschillende entiteiten van uw departement en beoogt de coherentie met de beslissingen die voor de volledige organisatie genomen werden. U vertegenwoordigt uw departement en staat borg voor de efficiëntie en de kwaliteit van het werk.

Als lid van het directiecomité geeft u strategische adviezen aan de verantwoordelijken van de verschillende departementen en diensten en draagt u zo bij tot het stimuleren van synergieën.

 

Uw taken :

 • de organisatie van de wervings- en de bevorderingsprocedures van het personeel alsmede van de examens;
 • de evalutie van het personeel;
 • de ontwikkeling van een teamgeest bij het personeel;
 • het personeelsmanagement;
 • een toekomstgericht personeels- en competentiebeheer;
 • de ontwikkeling van een opleidingsbeleid voor het personeel.

 

Klaar om uw competenties ten dienste van ons te stellen?

Stuur uw kandidatuur (cv en motievatiebrief), vergezeld van een uittreksel van het strafregister, (minder dan 3 maand oud), een leesbare recto-versokopie van uw identiteitskaart, en een kopie van de vereiste opleidingstitel  en alle gevraagde attesten naar het college van burgemeester en schepenen, Elsensesteenweg 168 te 1050 BRUSSEL vóór dinsdag 2 februari 2016.

Voor bijkomende informatie over de toelatingsvoorwaarden alsook over de inschrijvingsmodaliteiten kunt u contact opnemen met het Departement HR – Dienst Aanwerving op 02/515.64.70 patricia.paye@elsene.be.

U moet over een taalcertificaat van Selor beschikken om benoemd te worden.

Staatsburgers buiten de Europese Unie moeten in het bezit zijn van een arbeidskaart A of C of tot één van de vrijgestelde categoriën behoren.

Voor alle praktische doeleinden, vindt u hieronder :

 1. de bijzondere toelatingsvoorwaarden tot de graad van Eerste adviseur A8

(Directeur van het Departement HR);

 

 1. het examenprogramma voor de schriftelijke proef.
 1. De bijzondere toelatingsvoorwaarden tot de graad van eerste adviseur A8 (Directeur van het Departement HR)
 1. Houder zijn van een master en een professionele ervaring in een functie op universitair niveau in human resources.

EN

 1. 3 jaar professionele ervaring hebben in een directeursfunctie of een omkaderingsfunctie van een dienst. Belangrijk hierbij dat in deze functie verplicht de volgende verantwoordelijkheden moesten voorkomen:
 • Strategische en operationele objectieven opstellen voor het team en de dienst,
 • de administratieve organisatie van de dienst, de planning van het werk en het team beheren

EN

 1. Examen

EN

 1. Assessment met betrekking tot de vereiste gedrags- en leidinggevende competenties voor elke functie van departementsdirecteur. Enkel de 3 eerste geklasseerde kandidaten op het examen, de 4 eerste indien slechts één kandidaat tot de bevordering, de 5 eerste indien geen enkele kandidaat tot de bevordering

 

 

 1. B. Examenprogramma voor de schriftelijke proef Eerste Adviseur A8 (directeur van het departement HR)

Schriftelijke proef om de competenties na te gaan die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van de functie (maximale duur van de proef: 4 uur)

 

 1. Gemeenschappelijk gedeelte: /50 punten
 • Nieuwe Gemeentewet
 • Administratief recht: algemene beginselen
 • Overheidsopdrachten: algemene beginselen
 • Welzijn op het werk: elementaire kennis

De proef bestaat in het opmaken van een rapport dat de theoretische kennis van de hierboven vermelde stof vereist. Via de proef wordt naar uw kennis over de materie gepeild en naar uw bekwaamheid om een informatief verslag op te stellen.

 1. 2 keuzegedeeltes waarbij de kandidaat tussen de volgende thema’s kan kiezen (oplossen van praktische gevallen): /100 punten
 • Administratieve organisatie
 • Technieken en methoden voor aanwerving en selectie
 • Evaluatie en opleiding van het personeel
 • Arbeids- en personeelspsychologie
 • Bezoldiging
 • Arbeidsovereenkomst

Via de proef wordt gepeild naar uw vermogen om problemen te analyseren, ze op te lossen en uw oplossingen toe te lichten.

Een minimum van 90/150 moet behaald worden om op het examen te slagen

De gemeente Elsene selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar patricia.paye@elsene.be

Solliciteer via webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook