Directeur (m/v) van het Centrum voor cybersecurity België

 • Fulltime
 • België
 • 3 jaar geleden geplaatst

Selor

Job

Je bestuurt en coördineert het Centrum voor cybersecurity België om op een efficiënte manier de strategische en operationele doelstellingen van het centrum te bereiken, overeenkomstig de doelstellingen van de Eerste minister om een geïntegreerd federaal beleid inzake cybersecurity te ontwikkelen.

Je bereidt de oprichting van het Centrum voor cybersecurity België (CCB) voor en coördineert ze om de Belgische strategie voor cyberveiligheid uit te voeren:

 • je bepaalt, in samenspraak met de Eerste minister, zowel de missie en de strategie van het centrum als de visie op korte, middellange en lange termijn
 • je vertaalt de strategie van het centrum in operationele doelstellingen en plant de doelstellingen
 • je bepaalt de beschikbare middelen (personeel, financiën, materiaal)
 • je evalueert de resultaten en de operationele doelstellingen en implementeert de geschikte beheersinstrumenten
 • je brengt verslag uit aan de Eerste minister wat de definitieve resultaten, de tussentijdse resultaten en de knelpunten betreft.

Je staat in voor het initiëren, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het nationale en federale beleid inzake cybersecurity en je garandeert de kwaliteit ervan:

 • je brengt de Eerste minister op de hoogte van alle elementen die van belang kunnen zijn voor de cyberveiligheid en je doet hem nuttige voorstellen in dit verband
 • je stelt een inventaris op van de bestaande situatie in België
 • je stelt aanpassingen en ontwikkelingen voor aan het wettelijk en reglementair kader
 • je zorgt voor de coördinatie tussen niet alleen de betrokken diensten en overheden, maar ook tussen de overheid en de privésector of de wetenschappelijke wereld
 • je staat in voor het crisisbeheer in geval van cyberincidenten in samenwerking met het Coördinatie- en Crisiscentrum van de regering
 • je ontwikkelt, verspreidt en zorgt voor de uitvoering van standaarden, richtlijnen en veiligheidsnormen voor de verschillende soorten informatiesystemen van de openbare besturen en instellingen.

Je leidt het team van medewerkers van het Centrum voor Cybersecurity en helpt hen bij hun ontwikkeling:

 • je bepaalt van iedereen de rol en de functie en brengt de medewerkers op de hoogte wat de operationele doelstellingen betreft
 • je evalueert de medewerkers (evaluatiegesprekken) op basis van gepresteerde arbeid en de resultaten getoetst aan de doelstellingen
 • je ontwikkelt de vaardigheden van de medewerkers door evaluatiecycli uit te voeren in samenwerking met de stafdienst P&O van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.
 • je geeft de medewerkers de nodige informatie (procedures, methodes etc.) en stelt je expertise ter beschikking.

Je coördineert de Belgische vertegenwoordiging op internationale fora over cyberveiligheid, het opvolgen van de internationale verplichtingen en het voorstellen van het nationale standpunt hieromtrent.

Je zorgt voor het budgetbeheer, staat in voor het voorstellen en controleren van de uitgavenbegroting van het Centrum in samenspraak met de Eerste Minister.

Je initieert en volgt de evolutie inzake informaticaveiligheid op om regelmatig verslag te kunnen uitbrengen aan de bevoegde organen.

Je stelt de stakeholders de nodige informatie ter beschikking.

Job

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven via een mandaat (5 jaar) als directeur van het CCB met weddeschaal NA54. (Het mandaat kan hoogstens 2 maal verlengd worden.)

Loon
Minimum aanvangswedde: 97.943,52 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop met tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar.