Burgerlijk ingenieur (m/v/x)

 • Fulltime
 • België
 • 1 jaar geleden geplaatst

Selor

Je maakt integraal deel uit van een multidisciplinair team en je zal tewerkgesteld worden als burgerlijk ingenieur, ofwel voor de Studiedienst Architectuur en Engineering, ofwel voor de Operationele Diensten (Brussel of Vlaanderen), meer bepaald voor deze laatste, binnen de pijler bouw en renovatie, de pijler facility en onderhoud of de pijler immo en, binnen je gespecialiseerd bekwaamheidsdomein (architectuur, stabiliteit, elektriciteit, HVAC, energie en duurzame ontwikkeling, BIM of elektromechanica).

Tijdens de projecten ben je verantwoordelijk voor volgende taken:

 • Je neemt deel aan de technische vergaderingen, in samenwerking met de algemene directie Klantenbeheer, waarbij de behoeften van de toekomstige bezetters zullen besproken worden.
 • Je geeft raad en bijstand aan je collega’s en medewerkers, meer bepaald binnen je bekwaamheidsdomein en je brengt regelmatig verslag uit bij uw hiërarchische meerdere.
 • Je zorgt als projectleider voor een permanent toezicht, een goede opvolging en een aanpassing van de timing/planning.
 • Je verzekert de budgettaire en financiële opvolging en u zorgt ervoor dat het bestek en de vooropgestelde budgetten nageleefd worden.
 • Je neemt deel aan en/of je zit verschillende vergaderingen met de klanten, de overheidsdiensten en de aannemer.
 • Je maakt een duidelijk en regelmatig verslag op en je voert deze in in de ter beschikking gestelde programma’s.
 • Je werkt mee aan de opmaak en de actualisering van eenvormige basisdocumenten binnen uw gespecialiseerd bekwaamheidsdomein (typebestekken, voorlichtingsnota’s, berekeningsmethodes, processen…).
 • Je schoolt jezelf continu bij en je volgt de technische evolutie op de voet om je ervaring binnen je gespecialiseerd bekwaamheidsdomein op peil te houden en bij te schaven.
 • Je organiseert en volgt de aanbestedingsprocedures op (onderhandelingsprocedures, open aanbestedingen, DB (design&build), DBM (Design, Build & maintenance), PPS,..).

In de pijler Bouw/Renovatie of in de Dienst Architectuur en Engineering bestaat je voornaamste opdracht erin bouwprojecten, renovatie- en restauratieprojecten te organiseren en te beheren en zal één of meerdere van de volgende taken uitvoeren:

 • Je voert studies/schetsen uit die een efficiënte documentatie zullen vormen voor de verschillende projectgroepen, met inbegrip van de opmaak van gedeeltelijke tekeningen ter verduidelijking van de eisen van de Regie der Gebouwen en haar klanten.
 • Je houdt toezicht op de verschillende projecten, uitgevoerd door studiebureaus (tijdens alle fases van het project). Het kan hier gaan om projecten van grote of kleinere omvang.
 • Je verzekert de leiding (op de administratieve en technische documenten) en de controle van de werven tot aan de definitieve oplevering en de overdracht aan de klant.
 • Je waakt over en beheert de kwaliteit en de kost die hieruit voortvloeit op het vlak van maintenance.
 • Je beschikt over een goede kennis van BIM (Building Information Modeling).
 • Je vertegenwoordigt de Regie der Gebouwen bij technische of normalisatie comités, bij professionele kringen of bij andere instellingen.

In de pijler Facility en Onderhoud bestaat je hoofdopdracht erin de verantwoordelijkheid te nemen van het technisch en financieel beheer van de gebouwen die eigendom zijn van de federale staat of gehuurd worden voor de huisvesting van verschillende overheidsdiensten en voer je dan ook één of meerdere van volgende taken uit:

 • Je centraliseert de aanvragen van de bezetters voor verbouwingswerken, herstellingswerken of onderhoudswerken, u onderzoekt de gegrondheid en de haalbaarheid ervan.
 • Je voert de studies uit betreffende deze werken en je maakt het bestek op en analyseert de offertes.
 •  Je verzekert de leiding (op de administratieve en technische plannen) en de controle van de werven tot aan de definitieve oplevering en de overdracht aan de klant.
 • • Je verzorgt het dagelijks beheer van het gebouw, voornamelijk wat betreft het onthaal en de beveiliging van de toegang ernaar en wat betreft het financieel beheer (betaling van facturen).

In de pijler Immo bestaat je voornaamste opdracht erin huurprojecten, aankoop en verkoop van gebouwen te organiseren en te beheren en zal je één of meerdere van de volgende taken uitvoeren:

 • Je analyseert de efficiëntie van de uitbating van de gebouwen, de prestaties, de kosten en de voordelen van de verschillende mogelijke scenario’s.
 • Je voert haalbaarheidsstudies uit, je stelt inrichtingsplannen op, je ziet de werken van eerste installatie na en , indien noodzakelijk, bereid je het dossier van vergunningsaanvraag voor.
 • Je komt in de hoedanigheid van projectleider tussen voor de grote dossiers van promotieopdrachten en voor de werken van eerste inrichting.
 • Je voert studies uit (bestekken en plannen) of je houdt toezicht op door externe studiebureaus uitgevoerde studies. Het kan hier gaan om bouwprojecten in het kader van een promotieopdracht of een inrichtingsproject in het kader van huur.
 • Je beschikt over een goede kennis van BIM (Building Information Modeling)
 • Je hebt een goede kennis van de lokale vastgoedmarkt.
 • Je onderhandelt de afsluiting van huur- en aankoopcontracten van gebouwen met de eigenaars.