Bachelor Douane en Accijnzen shift (m/v) voor de FOD Financiën

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen wenst d.m.v. deze selectie zijn toezicht-,controle- en opsporingsactiviteiten te organiseren volgens het concept van het gelaagd toezicht, hetgeen inhoudt dat verschillende controles (stoppen – bewaken – heffen en innen) die zullen plaatsvinden op diverse plaatsen en diverse tijdstippen elkaar opvolgen en aanvullen en dit d.m.v. een continue dienstverlening.

 • Je kan belast worden met opdrachten die de stopfunctie vorm geven door een tewerkstelling bij de cel “Ketentoezicht, veiligheid en beveiliging”. Deze cel staat in voor het uitvoeren van de Europese Veiligheidsrisicoanalyse en neemt beslissingen ivm het stoppen van de goederen op de plaats van vertrek of op de plaats van binnenkomen in de EU. De cel “Ketentoezicht, veiligheid en beveiliging” bevindt zich in Brussel.
 • Je kan tevens tewerkgesteld worden bij de teams controleregie goederen/goederenstromen die instaan voor de operationele risicoanalyse en verfijning van selecties en die controleopdrachten geven aan de diensten op het terrein. Deze diensten spelen zowel een belangrijke rol voor het aansturen van de stopfunctie als voor de functie heffen en innen. De controleregies zijn gevestigd te Antwerpen, Zaventem en Bierset.
 • Een tewerkstelling bij de regiekamers (diensten “dispatching”) houdt in dat je belast wordt met het plannen en opvolgen van de activiteiten binnen de functies “bewaken” en “heffen en innen”.
 • Tenslotte kan je ook tewerkgesteld worden bij de controlediensten die de activiteiten in de 1stelijn verzekeren in de havens en luchthavens. Een controle kan plaatsvinden n.a.v. Europese regelgeving, binnen specifieke sectoren (vb. koerierdiensten, post). Er kan controle plaatsvinden van de aangiften alsook van de operatoren.

Concreet kan de algemene administratie van de douane en accijnzen zo bvb. verhinderen dat het speelgoed van je kind geen kwaliteitslabel draagt en hierdoor misschien onveilig is. In de strijd tegen de namaak kan zij verhinderen dat je geneesmiddelen koopt die nagemaakt zijn en dus geen werkzame stof bevatten. Ook de drugs- en sigarettensmokkel staan hoog op de agenda van de administratie der douane en accijnzen.

 • Je hebt contacten met belastingplichtigen, het bedrijfsleven, met collega’s van de eigen algemene administratie (centrale administratie, gewestelijke directie) en andere algemene administraties en overheidsdiensten (Federale Politie, Landbouw, Economische Zaken). Je verzekert een correcte toepassing van fiscale en andere wetgeving door nazicht en verificatie van aangiften en controle van goederen, alsook door controles op het terrein en in bedrijven.
 • Je bent bereid bij te dragen tot een positieve uitstraling van de administratie, door ondermeer het dragen van een uniform en/of een dienstwapen.
 • Je wordt ingeschakeld in een dienst waar er in een shiftsysteem wordt gewerkt (werken in ploegen). Je bent dan ook bereid te werken in shiften zodat de dienst 24/24 en 7/7 kan verzekerd worden.

Je wordt aangeworven als Financieel Deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Het betreft een specifieke functie waarin u zich engageert tot het werken in een shiftsysteem.

Loon
Minimum aanvangswedde: 27.027,55 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Je vergoeding zal variëren naargelang weekendwerk etc. Meer informatie (o.a. een simulatie van de verloning) kan je vinden op www.jobfin.be.

Voordelen

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • validatie van relevante ervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. Je wordt geacht een gezondheidsbeoordeling te ondergaan en geschikt te worden bevonden voor indiensttreding.
 • om in sommige diensten aangesteld te worden dien je in het bezit te zijn van een positief veiligheidsattest of bereid te zijn hiertoe een veiligheidsonderzoek te ondergaan tijdens de stage en dit met verplicht positief resultaat, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting (overeenkomstig de Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, gewijzigd door de wet van 03-05-2005)

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.