Attaché vastgoed of valorisatie van de activa (m/v/x)

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je betrekt de functie van attaché vastgoedbeheer/valorisatie van de activa binnen het D.G. Strategie en Vastgoedbeheer of binnen de Operationele diensten (Brussel of Vlaanderen). Je speelt dan ook een actieve rol in de ontwikkeling en de implementatie van het vastgoedbeheer binnen de Regie der Gebouwen. Je staat onder het hiërarchisch gezag van het afdelingshoofd (A4) van het D.G. Strategie en Vastgoedbeheer of onder het gezag van de manager van de immo-projecten (Brussel of Vlaanderen)

Voor de verschillende dossiers die onder je bevoegdheid vallen:

 • Neem je deel aan de optimalisering van de uitbating van de onroerende goederen van de Regie.
 • Zorg je mee voor het opzetten van projectgroepen, organiseer je vergaderingen van deze werkgroepen en neem je hieraan deel. Je biedt ondersteuning aan de interne dienst communicatie voor het communiceren van de ondernomen acties.
 • Om altijd geïnformeerd te blijven en te reageren indien nodig, volg je actief de evoluties van de vastgoedmarkt op.
 • Leid je een beperkte groep mensen.

Treed je in dienst als attaché vastgoedbeheer binnen de DG Strategie en Vastgoedbeheer, dan voer je volgende taken uit:

 • Je beschrijft en normaliseert de verschillende denkbare werkmethodes, werkprocessen en werkprocedures op het vlak van vastgoed (aankoop, verkoop, inhuring, verhuring, erfpacht…).
 • Je ontwerpt modellen, tools en berekeningsmethoden om de verschillende processen en procedures te vergelijken. Verder verspreid je deze tools en leid je betrokken personen op.
 • Je geeft advies aan de projectverantwoordelijken van de centrale diensten en de operationele diensten van de drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) over het gebruik en het verloop van deze processen. In het bijzonder wat deze laatste betreft, ontwikkelt je onder andere procedures voor tijdelijke verhuringen voor plaatselijke evenementen (sportief, cultureel…).
 • Je werkt ook mee aan de voorbereiding van meerjarige bezettingsplannen (masterplan).
 • Om je opdrachten tot een goed einde te brengen, analyseer je de efficiëntie van de uitbating van de gebouwen (vastgoedbeheer). Je analyseert de prestaties, de kosten en de winsten van de verschillende mogelijke scenario’s en je stelt aan te brengen verbeteringen voor. Je geeft raad in je bekwaamheidsdomein. Je zet eveneens benchmarkingoperaties op binnen de vastgoedsector. Je analyses laten toe om beslissingen te nemen die het vastgoedbeleid van de instelling optimaal ondersteunen.
 • Vervolgens verzamel en centraliseer je de relevante gegevens met betrekking tot vastgoedbeheer bij alle centrale en operationele diensten om de impact te analyseren van de opgezette procedures en deze aan te passen indien nodig, om zo het vastgoedbeheer van de Regie maximaal te optimaliseren. Je rapporteert regelmatig aan je meerdere en het Directiecomité.
 • Je vervult je opdracht in samenwerking met de transversale projectmanagers immo en de attachés die onder de supervisie van deze laatsten werken alsook met de attachés voor valorisatie van de activa.
 • Je leidt een beperkte groep mensen, voornamelijk belast met het invoeren van gegevens in een intern softwareprogramma.

Treed je in dienst als attaché vastgoedbeheer binnen een operationele dienst, dan voer je volgende taken uit:

 • Je bent verantwoordelijke, onder de supervisie van de manager van de immo-projecten (Brussel of Vlaanderen) voor het beheer van alle vastgoeddossiers waarvoor u belast bent , zoals verhuur en huurcontracten, de promotieopdrachten, de werken van eerste installatie en dossiers van aankoop, verkoop en onteigening.
 • Je coördineert de opzoeking en de interpretatie van de belangrijke informaties inzake vastgoed binnen je gewestelijke gebied.
 • Je ziet het gebruik en het verloop na van immobiliënprocessen binnen de Immo diensten van je gewestelijke gebied.
 • Je helpt de manager van immo projecten voor de vaststelling van begrotingsreporting in het kader van de Immo projecten van je gewestelijke gebied (aankoop, verkoop, huur).
 • Je zorgt voor de opvolging en het antwoord op alle vragen/aanvragen van klanten en externe partners inzake Immo projecten.
 • Je ziet dat de gegevensbank van de Immo projecten up to date wordt gehouden.
 • Je brengt de manager van Immo projecten (Brussel of Vlaanderen) op de hoogte over de stand van zake van de dossiers waarvoor je belast bent en over de eventueel vastgestelde moeilijkheden.
 • Je vervult je opdracht in samenwerking met de lokale Immo verantwoordelijken, met de D.G. Strategie en Vastgoedbeheer alsook met de attachés voor valorisatie van de activa.

Treed je in dienst als attaché valorisatie van de activa:

 • Meer bepaald op het vlak van de valorisatie van activa, bestaat je opdracht er eveneens in, door je te baseren op je uitgebreide kennis van de evolutie van de vastgoedbeheer, om de eerste handelscontacten te ondernemen met de potentiële kopers met het oog op de meest efficiënte en rendabele verkoop voor de Regie der Gebouwen van de onroerende goederen van de Staat.
 • Je doet voorstellen voor de commercialisering voor de sites en de gebouwen die door de Regie beheerd worden.
 • Je bent belast met de opvolging van de ramingen die aan externe en/of interne experten toevertrouwd worden of je voert zelf ramingen uit van de waarde van onroerende goederen waarvoor een valorisatieoperatie voorzien is (verkoop, verhuur en onderverhuur contracten, overeenkomst van tijdelijke bezetting voor specifieke evenementen).
 • Je bent verantwoordelijke, onder de supervisie van de manager van de Immo projecten (Brussel of Vlaanderen) of van het afdelingshoofd van de DG Strategie en Immobiliënbeheer van het beheer van alle dossiers van valorisatie van activa waarvoor je belast bent.
 • Je vervult je opdracht in samenwerking met de transversale projectmanagers immo en de attachés die onder de supervisie van deze laatsten werken en de lokale Immo verantwoordelijken alsook met de DG Strategie en Vastgoedbeheer.