Attaché kerngegevens (m/v) voor de FOD Sociale Zekerheid

 • Fulltime
 • Brussel
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je staat in voor de verzameling, de verwerking, de consolidatie en de interpretatie van kwantitatieve (en kwalitatieve) gegevens om een doeltreffende besluitvorming op diverse beleids- en beheersniveaus te faciliteren en de entiteit te laten uitgroeien tot een gewaardeerd informatiecentrum inzake kerngegevens met betrekking tot de sociale bescherming.

 • Je verzamelt en analyseert financiële, boekhoudkundige en statistische gegevens over de sociale zekerheid (alle stelsels) om bruikbare beleidsinformatie op te leveren en het beleid professioneel te ondersteunen.
  • Je verzamelt en verwerkt gegevens in het kader van de opdrachtenbegroting om een continue opvolging, monitoring en bijsturing mogelijk te maken.
  • Je volgt de schatkistverrichtingen van de sociale zekerheid op in het kader van de maandelijkse rapportering aan Europa.
  • Je werkt aanbevelingen uit in overleg met een intern en extern kennisnetwerk.
  • Je staat in voor de kwaliteitscontrole op de uitwerking van beleidsvoorstellen en de coördinatie ervan daar waar met meerdere partners wordt samengewerkt.
  • Je analyseert de financiële, budgettaire of boekhoudkundige gevolgen van de beleidsbeslissingen.
 • Je volgt samen met je team het nieuwe boekhoudkundige plan op. Je controleert en adviseert de contactpersonen van de parastalen. In dit kader werk je richtlijnen uit die hen kunnen ondersteunen.
 • Je vertegenwoordigt de dienst en onderhoudt de relaties met de beleidscellen, de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid en andere partners.
 • Je gebruikt bestaande gegevensmodellen uit om relevante inofrmatie op verzoek of op eigen initiatief te kunnen verstrekken. Waar nodig verbeter je bestaande gegevensmodellen of werk je nieuwe modellen uit.
 • Je levert beleidsinformatie, in de gewenste vorm, aan de betrokken partijen en informatiekanalen. Verder bied je ondersteuning bij de communicatie van deze informatie.
  • Je levert financiële en budgettaire rapporten op.
  • Je maakt de resultaten van het geleverde werk bekend, zowel intern binnen FOD Sociale Zekerheid als naar externe actoren toe.
  • Je levert informatie aan voor publicatie en parlementaire stukken aslook voor nationale of internationale instanties.
 • Je werkt mee aan interne projecten in het kader van de invoering van het organisatiemodel voor de DG Sociaal Beleid. Deze interne projecten zullen gerealiseerd worden in o.a. de volgende domeinen:
  • Je voert processen in voor de permanente taken (o.a. antwoorden op vragen, regelmatige publicaties, opvolging van de begrotingen).
  • Je voert systemen in ter ondersteuning (o.a. kennisbeheer, gegevensbanken).

Meer info over de jobinhoud?
Michel Deffet- Adviseur-generaal
Contactpersoon FOD Sociale Zekerheid
E-mail: michel.deffet@minsoc.fed.be

Er is 1 openstaande plaats bij de Directie Generaal (DG) Sociaal Beleid van de FOD Sociale Zekerheid (Kruidtuinaan 50, 1000 Brussel).

De Directie Generaal (DG) Sociaal Beleid zorgt voor de verdediging van de Belgische staat bij geschillen. Ze maakt de socialezekerheidswetgeving op, interpreteert ze en informeert erover. Daarnaast beheert ze ook de (budgettaire) kerngegevens van de sociale zekerheid.  De Directie-generaal (DG) Sociaal Beleid is een beleidsondersteunende dienst. De opdracht van de DG is te streven naar en te zorgen voor een kwaliteitsvolle, eerlijke en duurzame sociale zekerheid in België. De directie omvat drie domeinen (Geschillen, Regelgeving en Kerngegevens) die heel diverse materies behandelen in het domein van de sociale zekerheid voor werknemers: verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, pensioenen, kinderbijslag, arbeidsongevallen, beroepsziekten en jaarlijkse vakantie voor bedienden. Het domein kerngegevens verzamelt daarentegen kwantitatieve en kwalitatieve gegevens voor alle stelsels van sociale zekerheid en evenzeer van ons sociaal bijstandssysteem.
Daarnaast wordt er gewerkt rond specifieke beleidsprojecten. Om haar opdrachten te realiseren werkt de DG intensief samen met de beleidscellen, andere Federale Overheidsdiensten, de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) en verschillende instellingen die actief zijn op sociaal vlak.

De FOD Sociale Zekerheid staat, samen met de instellingen, in voor de uitwerking van het beleid van de sociale zekerheid, voor de interpretatie van de reglementering ervan, voor de sociale inspectie en voor de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Vanuit zijn opdrachten en acties naar de publieke actoren en de sociale partners toe, draagt hij bij tot de leefbaarheid en doeltreffendheid van de sociale zekerheidsstelsels en tot het waarborgen van de sociale rechten.

 

Solliciteren kan tot en met 07/09/2015.

Je moet online solliciteren via ‘Mijn Selor‘. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie ‘Contactgegevens Selor’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.