Architect (m/v/x)

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en zal aan de slag gaan als architect, ofwel bij de Studiedienst Architectuur en Engineering, ofwel bij de Operationele Diensten (Brussel of Vlaanderen, meer bepaald, binnen de pijler bouw en renovatie, de pijler facility en onderhoud of de pijler Immo).

Tijdens de projecten ben je verantwoordelijk voor volgende taken:

 • Je neemt deel aan de technische vergaderingen, in samenwerking met de algemene directie Klantenbeheer, waarbij de behoeften van de toekomstige bezetters zullen besproken worden.
 • Je geeft raad en bijstand aan je collega’s.
 • Je zorgt als verantwoordelijke voor een permanent toezicht, een goede opvolging en een aanpassing van de timing/planning.
 • Je verzekert de budgettaire en financiële opvolging en zorgt ervoor dat het bestek en de vooropgestelde budgetten nageleefd worden.
 • Je neemt deel aan en/of zit verschillende vergaderingen voor met klanten, overheidsdiensten en aannemers.
 • Je maakt duidelijke en regelmatige verslagen op en voert deze in in de ter beschikking gestelde programma’s.
 • Je werkt mee aan de opmaak en actualisering van eenvormige basisdocumenten binnen jouw specialisatie (typebestekken, voorlichtingsnota’s, berekeningsmethodes…).
 • Je organiseert en volgt de aanbestedingsprocedures op (onderhandelingsprocedures, open aanbestedingen, DB (design&build), DBM (Design, Build & maintenance), PPS,…).
 • Je schoolt jezelf continu bij en volgt de technische evoluties op de voet om je kennis binnen je specialisatiedomein op peil te houden en bij te schaven.

In de pijler Bouw/Renovatie of in de Dienst Architectuur en Engineering bestaat je hoofdopdracht erin bouwprojecten, renovatie- en restauratieprojecten te organiseren en te beheren. Je zal één of meer van de volgende taken uitvoeren:

 • Je treedt op als ontwerper en/of coördinator van de technieken. Je maakt bestekken, opmetingsstaten en ramingen op van de projecten en bent verantwoordelijk voor het uittekenen van de plannen, met ondersteuning van tekenaars.
 • Je coördineert de technische studies met betrekking tot de speciale technieken, uitgevoerd door de gespecialiseerde technische diensten van de dienst Architectuur en Engineering of door externe studiebureaus.
 • Je volgt verschillende projecten op, uitgevoerd door studiebureaus (tijdens alle fases van het project). Het kan gaan om projecten van grote of kleinere omvang, met inbegrip van renovatieprojecten.
 • Je kijkt de offertes na die ingediend worden door de inschrijvers in het kader van overheidsopdrachten. Je maakt hiervan een kritische analyse op vanuit technisch en financieel oogpunt en je brengt verslag uit van deze analyse bij je hiërarchische meerdere.
 • Tijdens de uitvoering van de werken neem je als supervisor, met de ondersteuning van technisch deskundigen, deel aan de werfvergaderingen. Je controleert de conformiteit van de materialen en de uitvoeringsplannen voorgelegd door de aannemer met de voorschriften van het bestek en je kijkt de voorstellen tot verrekeningen na die ingediend worden door de aannemers.
 • Je beschikt over een goede kennis van BIM (Building Information Modeling).
 • Je verzekert de leiding (op basis van de administratieve en technische plannen) en de controle van de werven tot aan de definitieve oplevering en de overdracht aan de klant.

In de pijler Facility en Onderhoud bestaat je hoofdopdracht erin de verantwoordelijkheid te nemen voor het technisch en financieel beheer van de gebouwen die eigendom zijn van de federale staat of gehuurd worden voor de huisvesting van verschillende overheidsdiensten. Je zal één of meer van de volgende taken uitvoeren:

 • Je centraliseert de aanvragen van de bezetters voor verbouwingswerken, herstellingswerken of onderhoudswerken. Je onderzoekt de gegrondheid en de haalbaarheid ervan.
 • Je voert de studies uit over deze werken, maakt het bestek op en analyseert de offertes.
 • Je verzekert de leiding (op basis van de administratieve en technische plannen) en de controle van de werven tot aan de definitieve oplevering en de overdracht aan de klant.
 • Je verzorgt het dagelijks beheer van het gebouw, voornamelijk wat betreft het onthaal, de beveiliging van de toegang en het financieel beheer (betaling van facturen).

In de pijler Immo bestaat je voornaamste opdracht erin om de aankoop en verkoop van gebouwen, alsook huurprojecten te organiseren en te beheren. Je zal één of meer van de volgende taken uitvoeren:

 • Je analyseert de efficiëntie van de uitbating van de gebouwen, de prestaties, de kosten en de voordelen van de verschillende mogelijke scenario’s.
 • Je voert haalbaarheidsstudies uit, stelt inrichtingsplannen op, kijkt de werken van eerste installatie na en bereidt, indien nodig, dossiers van vergunningsaanvragen voor.
 • Je komt als projectleider tussenbeide bij grote dossiers van promotieopdrachten en voor de werken van eerste inrichting.
 • Je voert studies uit (bestekken en plannen) of houdt toezicht op studies die door externe studiebureaus uitgevoerd worden. Het kan hier gaan om bouwprojecten in het kader van een promotieopdracht of een inrichtingsproject in het kader van huur.
 • Je beschikt over een goede kennis van BIM (Building Information Modeling).
 • Je hebt een goede kennis van de lokale vastgoedmarkt.
 • Je onderhandelt de afsluiting van huur- en aankoopcontracten van gebouwen met de eigenaars.