Arbeidsgeneesheer (m/v/x) voor het ministerie van Defensie

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je bent medeverantwoordelijk voor het gezondheidstoezicht van zowel de burgerpersoneelsleden als de militaire personeelsleden van Defensie.

 • Je neemt deel aan alle activiteiten van het departement arbeidsgeneeskunde zoals opgedragen door de wet- en regelgeving over het welzijn op het werk en over het gezondheidstoezicht bij werknemers waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke wet- en regelgeving en richtlijnen van het Ministerie van Defensie.
 • Je consulteert, doet risicoanalyses, voert werkplaatsbezoeken uit en levert geschiktheidsverklaringen af voor personeel van Defensie. Zo bevorder je de arbeidsomstandigheden van de werknemers, beïnvloed je de tewerkstelling positief en bescherm je de werknemers tegen de risico’s verbonden aan het werk.
 • Je voert periodiek medisch onderzoek uit en volgt de gezondheid op van werknemers die tewerkgesteld zijn op werkposten met welbepaalde risico’s. Bijvoorbeeld: een gehoortest bij mensen die worden blootgesteld aan lawaai, een oogtest bij veiligheidsfuncties,…
 • Bij militaire personeelsleden evalueer je de medische geschiktheid voor het uitvoeren van de “physical fitness testen”.
 • Het verlenen van rijgeschiktheidsattesten behoort eveneens tot je takenpakket.
 • Je levert een constructieve bijdrage aan risicoanalyses van werkposten. Dit om te kunnen oordelen welke werkpost- of werkmethodeaanpassingen er eventueel mogelijk zijn om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en om te bepalen welke organisatie en middelen nodig zijn om de eerste hulp te kunnen bieden aan de mensen op de werkvloer die onwel worden of gekwetst geraken.
 • Je neemt deel aan de voorafgaandelijke gezondheidsbeoordeling van de kandidaat militairen.
 • Je hebt de competentie om alle onderzoeken uit te voeren die voorzien zijn in de wetgeving betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers.
 • Je neemt deel aan werkvergaderingen en basisoverlegcomités (comités voor preventie en bescherming op het werk).
 • Je neemt actief deel aan de algemene organisatie van de arbeidsgeneeskundige dienst.
 • Je verleent professionele adviezen aan de hiërarchische lijn.
 • Je volgt de medisch-wetenschappelijke vakliteratuur op in het domein van de gezondheid op het werk en speelt relevante informatie door aan collega’s om de medische expertise op een hoog peil te houden.
 • Je bedenkt nieuwe procedures, instructies en werkmethodes die aangepast zijn aan de omstandigheden en aan Defensie, om een optimale opvolging van problematieken te garanderen op basis van de verworven gemeenschappelijke ervaring
 • Je evalueert de medische geschiktheid van militair personeel en burgerpersoneel voor functies uitgeoefend tijdens buitenlandse opdrachten. Deze evaluatie geschiedt in nauwe samenwerking met de leden van een multidisciplinair team vanartsen, psychologen, verpleegkundigen en medische technici in het Medisch Expertisecentrum.

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als arbeidsgeneesheer (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal.

Loon
Minimum aanvangswedde: 41.625,39 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren), eventueel halftijds in een erkende stagedienst voor arbeidsgeneeskunde
 • gratis hospitalisatieverzekering voor personeelsleden en aanzienlijke korting voor gezinsleden
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (trein, abonnement metro, abonnement bij de maatschappijen De Lijn en TEC)
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • sportinfrastructuur ter beschikking voor het beoefenen van sport tijdens de diensturen
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • flexibele werktijdregeling
 • groot aanbod van gratis geneeskundige zorgen in het kader van fysieke, morele en mentale gezondheid
 • 29 dagen verlof per jaar (vrij te nemen)
 • anciënniteit als dokter wordt in rekening gebracht