A2 – Eerste attaché – Interne Audit (m/v)

 • Fulltime
 • Brussel
 • 2 jaar geleden geplaatst

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Directie

De opdracht van de directie Interne Audit bestaat erin de verantwoordelijken binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) te helpen de doelstellingen van de organisatie te bereiken en de werking ervan te verbeteren.

De interne audit is een onafhankelijke evaluatieactiviteit binnen de GOB. Aan de hand van opdrachten die sporadisch worden uitgevoerd binnen de verschillende diensten evalueert de Directie Interne Audit de goede werking van de interne controle.

Aan de hand van aanbevelingen wil de Directie Interne Audit de verantwoordelijken helpen de doelstellingen van de organisatie te bereiken en het risicomanagement en de werking van de interne controle te verbeteren.

De opdrachten, die worden geselecteerd op basis van een risicoanalyse, worden uitgevoerd volgens een auditplan, dat wordt goedgekeurd door een auditcomité. Dit comité bestaat uit onafhankelijke experts en vertegenwoordigers van de GOB en van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De Directie Interne Audit kan worden belast met conformiteitsaudits (analyse van de conformiteit en de wettigheid van de werkzaamheden en procedures ten opzichte van de wetgeving, de richtlijnen, de regelgeving, de procedures…), operationele audits (analyse van de werkzaamheden, systemen en controles binnen de organisatie op basis van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid), financiële audits (controle van de jaarrekeningen), specifieke opdrachten en onderzoeken.

 

1.  Beschrijving van de activiteiten

U werkt mee aan de ontwikkeling van de interne auditactiviteit bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en aan de uitvoering van de auditopdrachten die door het Auditcomité beslist worden. Uw functie binnen de directie Interne Audit omvat zowel aspecten die verband houden met technische expertise (audit) en beheer van technische dossiers als administratieve aspecten.

Als Eerste Attaché/Attachee vervult u de volgende taken:

 • Meewerken aan de analyse van de risico’s die een activiteit inhoudt;
 • De processen van de interne controle analyseren en evalueren (evaluatie van de processen, procedures en de manier waarop die worden toegepast, opstellen van adviezen en aanbevelingen, evaluatie van de opvolging);
 • Meewerken aan de uitwerking van het operationele plan van de directie en aan de update van het referentiekader van de directie;
 • Diverse informatieaanvragen beheren (beheerdiensten, Rekenhof, ministeriële kabinetten, Directieraad, …) en raadgevingen en deskundig advies formuleren;
 • Toezien op de naleving en de bijwerking van de methodes en systemen die gebruikt worden voor het uitvoeren van een audit en voor de financiële controle, in overeenstemming met de wetgeving en de internationale normen die van toepassing zijn, en de betrouwbaarheid van informatie uit alle mogelijke domeinen controleren;
 • Bijdragen aan de goede werking van de directie en aan de toepassing van de waarden die binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel van kracht zijn door ervoor te zorgen dat u de doelstellingen bereikt die u door uw meerderen toegewezen zijn;
 • Informatiestromen beheren en de interne communicatie structureren, bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven;
 • Deelnemen aan netwerkvergaderingen en contact opnemen met externe experts om informatie uit te wisselen en aldus uw kennis uit te breiden;
 • Uw expertise inzake interne audit, en meer bepaald op het vlak van auditmethodologie, professionele auditnormen en van toepassing zijnde praktische modaliteiten, ten dienste stellen van de medewerkers van de cel;
 • Desgevallend de directie Interne Audit vertegenwoordigen voor materies die haar aanbelangen;
 • De werkprocessen en –procedures evalueren, evenals de manier waarop ze worden toegepast;
 • Adviezen en aanbevelingen opstellen en de opvolging ervan evalueren;
 • Problemen identificeren, signaleren en oplossingen voorstellen.

 

2.  Bijkomende inlichtingen

interne contacten

De Directeurs-generaal, de Directieraad, de administratieve eenheden die dossiers beheren, de directie Financiële Controle, de directie Boekhouding, de controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen, de directie Begroting en Beheerscontrole, de Inspectie van Financiën.

 

externe contacten

Het Auditcomité, het Rekenhof, de andere gezagsniveaus, de ministeriële kabinetten.

 

zelfstandigheidsniveau

U beschikt over een zekere zelfstandigheid, maar u vraagt het advies van uw overste voordat u beslissingen neemt. U deelt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en/of de kwantiteit van de geleverde dienst met een derde (overste, collega of andere dienst).

3.  Uw profiel

Opleiding

Diploma:

Gewenste richting : Economische wetenschappen, handelswetenschappen, rechten of interne audit.

Als u uw diploma in het buitenland hebt behaald moet u, om in dienst te kunnen treden, beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking. Als u daar nog niet over beschikt, vragen wij u dit zo snel mogelijk in orde te brengen, aangezien het verkrijgen van een dergelijk attest verschillende weken in beslag neemt.

 

Beroepservaring

3 jaar ervaring op het vlak van interne audit is vereist.

 

Kennis

–  Kennis van de algemene organisatie en de werkingsprincipes van de Gewestelijke Overheidsdienst (GOB);

–  Kennis van de opdrachten en prioriteiten van het betrokken bestuur en van de directie Interne Audit;

–  Voldoende kennis m.b.t. de materies en regelgevingen die door de functie worden behandeld en meer in het bijzonder kennis van de wetgeving inzake overheidsfinanciën, overheidsboekhouding, overheidsopdrachten en begrotingsrecht;

–  Voldoende kennis van de auditnormen;

–  Kennis van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle (OOBBC) en bijhorende uitvoeringsbesluiten, waaronder met name het regeringsbesluit over de interne controle.

 

Functionele vaardigheden

 • U bedenkt creatieve en relevante aanbevelingen en trekt correcte conclusies; u neemt de syntheses op in een correcte conclusie;
 • U ontwikkelt pragmatische oplossingen en u bedenkt oplossingen voor problemen die zich stellen bij het vervullen van de taken;
 • U geeft gericht advies aan anderen, ondersteunt hun beslissingen en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op dankzij de betrouwbaarheid en de expertise waarvan u blijk geeft;
 • U beheert het transversale aspect van de functie;
 • U onderhoudt een netwerk van professionele relaties om synergieën te creëren;
 • U geeft duidelijke instructies, volgt en stuurt de resultaten van de medewerkers en vergewist u ervan dat iedereen zich gepast gedraagt;
 • U erkent de kwaliteiten van de medewerkers en stimuleert ze om initiatieven te nemen door hen verantwoordelijkheid te geven en uw eigen manier van leiding geven aan te passen;
 • U begeleidt uw medewerkers bij hun ontwikkeling en levert hen gerichte feedback over hun manier van werken (prestaties en ontwikkeling);
 • U bepaalt proactief de doelstellingen, werkt de actieplannen uit op nauwgezette wijze en zet er de juiste middelen voor in, binnen het beschikbare tijdsbestek;
 • U analyseert gegevens op gerichte wijze en beoordeelt informatie kritisch;
 • U neemt beslissingen op basis van (on)volledige gegevens en zorgt voor gerichte acties om de beslissingen uit te voeren;
 • U drukt zich zowel schriftelijk als mondeling duidelijk en verstaanbaar uit en brengt de gegevens correct over;
 • U handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden;
 • U reageert op stress door u te focussen op het resultaat, uw emoties te beheersen en u constructief op te stellen als u kritiek krijgt;
 • U zorgt ervoor dat u op de hoogte blijft van de evolutie van de materies (wetgeving, richtlijnen, goede praktijken, benchmarking, …) en van de geanalyseerde thema’s;
 • U kan groepsgeest creëren en bevorderen door uw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s
 • U kan interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden;
 • U kan de eigen groei actief plannen en beheren naargelang uw mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken
 • U beschikkt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties

Houding en gedrag

t.o.v. het publiek Zin voor dienstverlening, luisterbereidheid, beschikbaarheid, zin voor onthaal, niet-discriminerende houding
t.o.v. de collega’s Teamgeest, gevoel voor samenwerking, solidariteit
t.o.v. het werk Inzet, autonomie, aanpassingsvermogen, initiatief, nauwkeurigheid, discretie, assertiviteit, streven naar zelfontplooiing

U dient ook de bepalingen en waarden van het Diversiteitscharter en van de Ethische Code van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel na te leven.

 

4.  Wij bieden

Bijkomende voordelen:

– 35 verlofdagen per jaar

– maaltijdcheques

– opleidingspakket voor nieuwkomers

– gratis MIVB-abonnement

– mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst

– werkgeversbijdrage voor het trein- en/of busabonnement (TEC – DE LIJN)

– Fietspremie: 0,21 €/km

– … raadpleeg al onze voordelen op www.brujob.be!

 

5.  Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure (https://brujobs.irisnet.be/nl/page/amenagement-raisonnable)

 

Om te solliciteren gaat u naar https://brujobs.irisnet.be/nl/ →