A2 – Eerste attaché – Credit officer & financial advisor

 • Fulltime
 • Brussel
 • 2 jaar geleden geplaatst

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

1.  Beschrijving van het werkkader

Directie

Het Agentschap van de Schuld is verantwoordelijk voor de optimalisering van het beheer van de directe gewestschuld. Het zorgt voor de financiering van het Gewest op korte, middellange en lange termijn en maakt daartoe gebruik van alle financiële producten (afgeleide producten) m.b.t. de rentecurve.

Het Agentschap controleert ook de evolutie van de indirecte schuld en van de door het Gewest gewaarborgde schuld.

Het Agentschap bestaat uit twee directies – Front Office en Middle Office – en een cel Back Office.

 

2.  Beschrijving van de activiteiten

De historische opdracht van de directie Front Office is het beheer van de portfolio van de rechtstreekse schuld (ongeveer 3 miljard euro financieringen en 2 miljard afgeleide producten). Het betreft een geavanceerd en dynamisch maar behoedzaam beheer dat toelaat de tekorten van het BHG aan te vullen en de schulden die vervallen opnieuw te consolideren.

Sinds eind 2014 werd een jong team in dienst genomen en nieuwe opdrachten zagen het licht zoals het uitwerken van een vooruitstrevend systeem voor het beheren van de waarborgen (ongeveer 2,7 miljard). Voortaan zorgen een procedure en een methodologie voor een strikte opvolging van de aanvragen en een regelmatige evaluatie van het risicoprofiel van de begunstigden.

De Front Office moet ook “op verzoek” financieel advies verlenen en stelt zijn expertise inzake financieel beheer ter beschikking van alle gewestelijke entiteiten.

De directie beschikt over geavanceerde financiële instrumenten (Bloomberg, Reuters) en heeft een uitgebreid netwerk van internationale financiële partners.

Het management van de directie is gedeeltelijk horizontaal opgebouwd, wat de personeelsleden in staat stelt een eigen expertise en verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Dit wordt beloond met een premie voor financieel beheer die in het statuut is ingeschreven.

Kopieën van het jaarverslag en van de evaluatie van S&P kunnen verkregen worden bij de directie:

sdupont@gob.brussels

 

Binnen het Front Office van het Agentschap van de Schuld vervult u de volgende opdrachten:

Een nieuwe opdracht inzake financiële consolidatie opstarten en beheren en  ondersteuning bieden aan de ABI’s:

 • Duurzame en diplomatieke contacten met de financiële verantwoordelijken van de ABI’s (geconsolideerde gewestelijke instellingen) leggen,
 • Systematisch en regelmatig de nodige financiële informatie verzamelen voor een goed begrip van de financiële verbintenissen (financieringscontracten, contracten voor afgeleide producten, enz.) die elke ABI aangegaan is,
 • Met de hulp van de risk officer en de legal officer op basis van de analyse van de contracten de waarde van elke portfolio bepalen en up-to-date houden en waarschuwingen uitsturen bij een risico op een significante verslechtering,
 • Deze informatie in marktwaarde bijeenbrengen en bijhouden middels boordtabellen en indicatoren,
 • Regelmatig overleggen met de verantwoordelijken van de ABI’s om risico’s te detecteren die hun portfolio kunnen treffen en die te updaten,
 • De ABI’s adviseren en aanbevelingen of te ondernemen acties formuleren,
 • De directie helpen de voorstellen voor het financieel deconsolideren van bepaalde entiteiten te verdedigen op grond van financiële argumenten.

Deze opdracht vergt veel verantwoordelijkheidszin want ze draagt bij tot het bepalen van het individuele financiële risico van de te consolideren entiteiten en voorts tot een goed begrip van de omvang van de risico’s van de gewestelijke perimeter. Dit heeft dus een invloed op het gewestelijke risicoprofiel en bijgevolg op de S&P-rating van het Gewest.

 

De bestaande opdrachten van de directie ondersteunen:

Op het niveau van de rechtstreekse schuld en advies:

 • Actief meewerken aan het opzetten van de gewestelijke financieringsoperaties voor de portfolio van de rechtstreekse schuld of van andere aan de Front Office toevertrouwde portfolio’s,
 • Actief meewerken aan het verlenen van financieel advies aan de entiteiten die zich tot de Front Office richten voor financieringsaangelegenheden of kredietanalyse.

Deze twee opdrachten liggen perfect in het verlengde van de basisopdracht inzake consolidering, vooral wat betreft het ter beschikking stellen van onze expertise aan de ABI’s voor hun financieringen.

Op het gebied van de gewaarborgde schuld:

 • De nieuwe opdracht inzake waarborgen ondersteunen, hoofdzakelijk aan de hand van reeds verkregen financiële informatie over de consolidatieopdracht en door als back-up op te treden voor de Guarantee Officer.

Op het niveau van de directie:

 • Een uitgebreid communicatieplan voor de directie en haar opdrachten opstellen (toekomstig webplatform waar de partners van de FO beveiligde toegang toe zullen krijgen), waarbij elk personeelslid de pagina’s invult die met zijn of haar opdracht verband houden,
 • Meewerken aan de promotie van de beheersresultaten en aan het organiseren van evenementen en ontmoetingen met de financiële partners van de FO (waaronder S&P),
 • De leidinggevende helpen bij het opstellen en updaten van de organisatorische plannen van de directie.

 

3.  Bijkomende informatie

interne contacten

Voortdurend in contact met de leidinggevende en de andere leden van de directie FO (iedereen is expert in een welbepaalde materie). Af en toe in contact met andere afdelingen van het Agentschap en van BFB (luiken consolidatie en communicatieplan).

 

externe contacten

Hoofdzakelijk: ABI’s, kabinet Financiën, controle- en ratingagentschap (S&P)

 

zelfstandigheidsniveau

Het personeelslid beschikt over een zekere mate van zelfstandigheid, maar vraagt het advies van zijn meerdere alvorens beslissingen te nemen.   Hij/zij deelt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en/of de kwantiteit van de geleverde dienst met een derde (meerdere, collega of andere dienst).

4.  Uw profiel

Opleiding

Diploma:

Oriëntatie:  handelsingenieur, economische wetenschappen

 

Een bijkomende opleiding inzake financiële analyse of financieel beheer vormt een troef.

 

Professionele ervaring

Een professionele ervaring van 3 jaar op het vlak van financiële analyse, financieel advies, financieel risicomanagement en/of het afsluiten van financiële verrichtingen is gewenst.

 

Het feit dat u al financiële analyses van openbare instellingen gemaakt heeft, vormt een troef.

 

Kennis

–       Kennis van het controlesysteem voor financiële risico’s;

–       Goede kennis van Excel (gevorderd niveau) en Word is onontbeerlijk;

–       Kennis van financiële tools (Reuters, Bloomberg) vormt een troef;

–       Kennis van consolidatiekwesties;

–       Kennis van organisatiesysteemtools en gegevensbanken vormt een bijkomende troef.

 

 

Functionele vaardigheden

 • U legt verbanden tussen verschillende gegevens, bedenkt alternatieven en trekt gepaste conclusies. (integreren)
 • U drukt zich zowel schriftelijk als mondeling duidelijk en verstaanbaar uit en brengt de gegevens correct over. (communiceren)
 • U laat een sterke indruk na, onderhandelt om tot een win-winsituatie te komen en overtuigt de doelgroep. (Beïnvloeden)
 • U bouwt relaties en contactnetwerken op binnen en buiten de organisatie, met ambtsgenoten en op verschillende hiërarchische niveaus. (Relaties leggen)
 • U zorgt zelfstandig voor het aanpakken en oplossen van problemen, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit. (problemen oplossen)
 • U bewerkstelligt en versterkt de teamgeest door uw mening en ideeën te delen en door bij te dragen tot het oplossen van conflicten tussen collega’s. (in team werken)

Onze waarden

Respect : Waardering en een open ingesteldheid ten opzichte van de ander, van verschillen, van diversiteit en van de omgeving

Klantgerichtheid : Rekening houden met de behoeften en verwachtingen van de begunstigden

van de te verstrekken diensten (medewerkers van de GOB, burgers, bedrijven, verenigingen, regering, mensen die in Brussel langskomen of er werken) om hen tevreden te stellen

Uitmuntendheid : zich overtreffen, continu streven naar betere prestaties, de werkpraktijken en de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend verbeteren

Integriteit : Zorgen voor de naleving van de wetten en regels, loyaliteit ten opzichte van de overheid, neutraliteit en eerlijkheid

Solidariteit : Samenwerken om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen, complementariteit aanmoedigen, met elkaar delen en elkaar helpen

 

5.  Wij bieden

Bijkomende voordelen:

 • 35 vakantiedagen per jaar
 • maaltijdcheques
 • opleidingspakket voor nieuwkomers
 • gratis MIVB-abonnement
 • mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • werkgeversbijdrage voor het trein- en/of bus-abonnement (TEC – DE LIJN)
 • fietspremie: 0,22 €/km
 • … Raadpleeg brujob.be !

 

6.  Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure : http://bjdev.irisnet.be/nl/page/amenagement-raisonnable

 

 

Om te solliciteren gaat u naar https://brujobs.irisnet.be/nl/ →