Wat doet de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor u?

Wat doet de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor u?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is heel wat meer dan enkel de hoofdstad van ons landje. De negentien Brusselse gemeenten vormen samen een volwaardig gewest, dat dus ook een heleboel verantwoordelijkheden heeft. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) zet dagelijks zijn schouders onder tal van uitdagingen om van Brussel een ware thuis en een duurzame economische groeipool te maken. Om dat te verwezenlijken zetten de medewerkers van de zeven verschillende besturen van de GOB zich dagelijks in. We stellen die besturen hieronder eventjes voor.

Brussel Stedelijke Ontwikkeling

In Brussel is een woning hebben vaak synoniem met bouwen, renoveren, isoleren of een gevel verfraaien. Brussel Stedelijke Ontwikkeling ziet erop toe dat alle plannen in lijn zijn met het stedenbouwkundige beleid van het Gewest en levert de stedenbouwkundige vergunning af. Bepaalde renovatie- of bouwwerken die het milieu ten goede komen, ontvangen premies van het bestuur.

Brussel Stedelijke Ontwikkeling zorgt ook voor financiële steun voor een duurzaam vernieuwingsbeleid in sommige Brusselse wijken. Daarnaast beheert de overheidsdienst ook de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, die instaat voor de toewijzing van sociale woningen aan alleenstaanden en gezinnen met een laag inkomen.

Het Brusselse gewest is een omgeving die rijk is aan prestigieuze, geklasseerde en vakkundig gerestaureerde momumenten en sites. Brussel Stedelijke Ontwikkeling staat in voor de bescherming en het onderhoud van dit prachtige bouwkundig erfgoed. Heel wat van die bezienswaardigheden openen de deuren op Open Monumentendag. Je kan ze ook ontdekken tijdens tentoonstellingen, in publicaties of in expositieruimtes.

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Als Europese hoofdstad is Brussel een belangrijke economische activiteiten- en groeipool. Brussel Economie en Werkgelegenheid zet zich dan ook in om de economische groei en creatie van werkgelegenheid te bevorderen en verleent advies aan Brusselse bedrijven en werknemers. Verder ziet het toe op de bescherming van consumenten, werknemers en de arbeidsmarkt.

Concreet kent Brussel Economie en Werkgelegenheid steun toe aan Brusselse zelfstandigen en bedrijven die investeren, de hulp van consultants inroepen, exporteren, opleidingen volgen, stagiaires aanwerven of investeringen doen om ons leefmilieu te verbeteren. Het bestuur ondersteunt ook initiatieven die werkgelegenheid scheppen door de verwerking van aanvragen en de afgifte van werkvergunningen aan buitenlandse werknemers.

Brussel Invest & Export, dat ook deel uitmaak van dit bestuur, zet het Gewest wereldwijd in de kijker bij buitenlandse investeerders en moedigt buitenlandse handel aan. Het begeleidt Brusselse bedrijven bij hun internationaliseringsproces en uitbouw van nieuwe exportmarkten.

Brussel Financiën en Begroting

Brussel Financiën en Begroting is een belangrijke partner van de regeringsdiensten in de organisatie en uitvoering van hun begrotings-, boekhoudkundige en financiële verrichtingen. Het bestuur zorgt voor een optimaal, evenwichtig en transparant beheer van de Brusselse publieke middelen. Drie essentiële onderdelen vormen Brussel Financiën en Begroting:

  • De Dienst Begroting, Begrotingscontrole en Beheerscontrole verleent advies aan de beslissers bij het opstellen van de begroting van het Brussels Gewest. De dienst trekt via budgettaire en bestuurlijke controle de navolging van de begroting (uitgaven en inkomsten) na.
  • De Directie Schuldbeheer waarborgt de financieringsbehoeften van het Gewest tegen de beste voorwaarden en verstrekt de regionale instellingen advies over de financiering van hun projecten.
  • De pijler Boekhouding en Financieel Beheer beheert de betalingen aan leveranciers, dienstverleners en subsidieontvangers. De regionale rekening, die het opstelt, geeft een overzicht weer van het erfgoed, maar ook van de schulden en resultaten van het Gewest.

Brussel Fiscaliteit

Wie in Brussel woont of onderneemt, wordt verzocht om er belastingen te betalen. Brussel Fiscaliteit is het beheersinstrument voor die belastingsinkomsten.

Enerzijds is Brussel Fiscaliteit verantwoordelijk voor de uitvoering van het belastingsbeleid. Bijgevolg staat het in voor een goed beheer van de belastingen en de zorgvuldige en verantwoorde inning ervan. Anderzijds fungeert Brussel Fiscaliteit als expertise- en documentatiecentrum en vervult het een rol als adviesverlener aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De organisatorische structuur van Brussel Fiscaliteit bestaat uit een front en back office. De front office helpt klanten verder met kwesties inzake de gewestelijke belastingen. De back office is verantwoordelijk voor de verwerking en verificatie van de gegevens, die de berekening van de belastingen mogelijk maken.

Brussel Mobiliteit

Duizenden pendelaars, shoppers en toeristen maken dagelijks heel wat verplaatsingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel Mobiliteit zet zich in om de verplaatsingen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Concreet staat het in voor de aanleg, vernieuwing en het onderhoud van de openbare weg en de openbare ruimte en ziet het toe op de veiligheid van de weggebruikers.  Brussel Mobiliteit ontwikkelt ook de infrastuctuur voor het openbaar vervoer, houdt toezicht over 1.300 Brusselse taxi's, strooit zout, legt fietspaden aan... Kortom, alles wat je nodig hebt om je veilig en vlot in Brussel te verplaatsen.

Brussel Plaatselijke Besturen

Brussel Plaatselijke Besturen organiseert, adviseert, financiert en controleert de plaatselijke besturen, zoals bijvoorbeeld de politiezones en de OCMW's. Het bestuur is ook betrokken bij de uitvoering van het gewestelijk beleid in de gemeenten.

Daarnaast organiseert Brussel Plaatselijke Besturen de gemeenteraadsverkiezingen in de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elke zes jaar worden zo'n 850.000 Belgische en buitenlandse kiezers opgeroepen in het Brussels Gewest om te stemmen.