Stijging van aantal asielaanvragen, maar beschermingsgraad licht gedaald

Vorig jaar dienden 19.688 mensen een verzoek om internationale bescherming in bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Dat aantal is licht gestegen in vergelijking met 2016, toen 18.710 personen zo'n verzoek indienden. In 2015 ging het nog om meer dan dubbel zoveel mensen. Het aantal dossiers dat een positief antwoord kreeg, kende dan weer een lichte daling, maar blijft wel hoog, op 50,7 pct. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) vandaag publiceert. Het CGVS merkt verder nog op dat de achterstand is teruggebracht van 14.815 asieldossiers eind 2016 naar 7.279 dossiers eind vorig jaar. "Als het aantal verzoeken om internationale bescherming en de personeelscapaciteit stabiel blijven, zal het CGVS de dossierachterstand tegen eind juni 2018 wegwerken", aldus het persbericht.

De beschermingsgraad blijft met 50,7 pct hoog, maar ligt wel lager dan die van 2016 (57,7 pct). Het gaat in totaal om 9.931 beslissingen, voor 13.833 personen, inclusief minderjarige kinderen die hun ouders vergezellen. Dat hoge percentage is vooral te verklaren door het profiel van de verzoekers. Net iets meer dan 4.000 Syriërs kregen een beschermingsstatus. Ook Afghanistan en Irak staan in de top drie van landen van herkomst.

bron: Belga