De ambtenaar in het kort

De ambtenaar in het kort

Als werkgever is de overheid in België een ingewikkeld kluwen. Enerzijds heb je het federale niveau. In 2000 ging er het Copernicusplan van start, een hervormingsplan voor de federale overheidsdiensten die de dienstverlening moet verbeteren.

Anderzijds is er de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheid. Onder het Vlaamse luik, bijvoorbeeld, vallen ook organisaties zoals De Lijn en Kind & Gezin. Daarnaast zijn er nog de administraties van de provincies en steden en gemeenten, het OCMW bijvoorbeeld, alsook speciale korpsen zoals het leger.

Heb je internationale ambities, dan zit je op je plaats bij de Europese instellingen. Onder andere de Europese Raad, het Europese Parlement en de Europese Commissie zetelen in Brussel.

Niveaus

De overheid deelt haar personeel op in verschillende functieniveaus naar het diploma. Dat bepaalt ook sterk hoeveel je verdient als ambtenaar.
• Niveau A: universitair diploma of hoger onderwijs van het lange type
Het hoogste niveau waartoe onder andere de juristen behoren. Dit niveau is noodzakelijk om een managementfunctie te kunnen bekleden.

• Niveau B: hoger onderwijs van het korte typeDeze 'deskundigen', zoals de officiële term luidt, tellen onder meer de directiesecretarissen, boekhouders, maatschappelijke assistenten en programmeurs.

• Niveau C: hoger secundair onderwijs
Personeelsleden in deze categorie zijn administratieve of technische assistenten. Zo zijn ze onder meer aan de slag als drukker of verrichten ze secretariaatswerk.

• Niveau D: geen diplomavereisten
Deze medewerkers doen voornamelijk uitvoerend werk, zoals schoonmaken.

Statutair of contractueel

Er zijn twee type contracten.
• Statutair: Ambtenaren in een statutaire functie worden vast benoemd. Ervoor moet je een examen afleggen via Selor; het rekruteringsbureau van de overheid. De arbeidsvoorwaarden voor statutaire functies worden bepaald door een geheel van teksten.

• Contractueel: Ambtenaren in een contractuele functie worden, net als in de privésector, aangeworven met een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur. Een contractuele ambtenaar verdient even veel als een statutaire collega, maar heeft minder carrièremogelijkheden.