Brussels Parlement wil voortouw nemen in goed bestuur

Het Brussels Parlement stemt vrijdag vier teksten waardoor het Hoofdstedelijk Gewest volgens de indieners het voortouw neemt inzake goed bestuur. De vier teksten werden ingediend door de meerderheid, groenen en MR. N-VA onderschrijft twee teksten en onthoudt zich op twee andere. In twee voorstellen van ordonnantie, een voorstel tot reglementswijziging en een voorstel van resolutie worden de bezoldigingen van iedereen die op een of andere manier voor de overheid werkt gereglementeerd, komt er transparantie hierover en worden een reeks deontologische regels vastgelegd. Nog deze legislatuur moet ook de openbaarheid van bestuursdocumenten een feit zijn.

De vier teksten, die de afgelopen weken in commissie werden goedgekeurd en vrijdag wellicht het groen licht krijgen van de plenaire zitting, werden dinsdag op een druk bijgewoonde persconferentie voorgesteld. "Hiermee gaan we verder dan het Vlaamse, Waalse of federale niveau, maar dit is slechts een belangrijke eerste stap", klonk het vanuit verschillende fracties.

De tien fracties raakten het eens om de huidige regels inzake transparantie van bezoldigingen van Brussels mandatarissen gevoelig te verscherpen. Voortaan gelden deze regels ook voor burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters en -raadsleden, en vallen ook de gewestelijke, bicommunautaire en lokale instellingen van openbaar nut onder de reglementeringen. Bovendien gelden de beperkingen ook voor iedereen die in naam van de regering in een orgaan is afgevaardigd.

De bezoldiging mag niet meer dan 150 procent van een parlementaire vergoeding bedragen. Ook vergoedingen voor bijzondere opdrachten - commissievoorzitter, fractieleider, bureaulid, enzovoort - vallen hieronder, evenals privévergoedingen voor functies in een structuur onderworpen aan overheidsopdrachten. Bezoldigingen ontvangen via managementvennootschappen kunnen niet meer en er komen strikte regels inzake onkostenvergoedingen, waarbij maaltijdcheques, kredietkaarten of het beschikken over een openbare woning niet meer kunnen.

Openbare bezoldigingen, representatiekosten, de aanwezigheid tijdens vergaderingen en de toegekende overheidsopdrachten met hun opdrachtnemers worden gepubliceerd in een jaarverslag dat op het internet wordt geplaatst. De lijst van mandaten, openbare functies en alle private beroepsactiviteiten kunnen ook via het internet geraadpleegd worden, samen met de privébezoldigingen per inkomensschijf (naar Europees model).

Binnen het Brussels Parlement wordt een cel transparantie van de bezoldigingen en een deontologische commissie opgericht, terwijl een wetgevend toezichtscomité de wetgeving terzake evalueert. Wie de regels overtreedt riskeert een inhouding van 10 tot 50 procent bij de eerste waarschuwing, en 50 tot 100 procent na een tweede waarschuwing. De namen van de overtreders worden ook openbaar gemaakt en zij riskeren ook hun verkiesbaarheid te verliezen.

Tot slot moet ook tegen de zomer van 2018 een ordonnantie gestemd worden dat de actieve openbaar van het bestuursdocumenten garandeert. Dat betekent dat elke beslissing van gewest, VGC, GGC of gemeenten via het internet bekend moet gemaakt worden.

bron: Belga