Boetes voor lockdownfeestjes gaan stevig de hoogte in

Boetes voor lockdownfeestjes gaan stevig de hoogte in

Het gebruik van drones door de politie en het betreden van de private woning om te controleren op dergelijke illegale samenscholingen is volgens het college wel niet proportioneel met de aard van de inbreuken, heet het.

Het College van procureurs-generaal voorziet ook de mogelijkheid om alle materiaal in beslag te nemen dat gebruikt werd bij de lockdownparty's. Dat kan gaan om muziekinstallaties en gsm's en zelfs de auto's waarmee men zich naar de onwettige samenscholing heeft begeven.

Rechtbank

Ingeval van illegale feesten kan de procureur des Konings voortaan aan iedere deelnemer een boete opleggen van 750 euro (voorheen 250 euro) en aan de organisator(en) een boete van 4.000 euro (voorheen 750 euro). Het parket kan ook beslissen de verdachten rechtstreeks te dagvaarden voor de rechtbank.

Hiermee worden de samenscholingen geviseerd die door hun aard (bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik en muziek, of een vooraf georganiseerde gebeurtenis), het groot aantal deelnemers en de ingesteldheid van de deelnemers, blijk geven van een manifeste wil tot het negeren van de coronamaatregelen.

Drones niet toegestaan

Het College van procureurs-generaal brengt in de aangepaste omzendbrief ook duidelijkheid in verband met de inzet van drones en de woonstbetreding.

Men acht het gebruik van drones niet-proportioneel ten aanzien van de ernst van de op te sporen misdrijven en bovendien een schending van de individuele rechten en vrijheden.

De politiediensten kunnen bijgevolg geen gebruik maken van drones voor de opsporing en vaststelling van inbreuken op de coronawetgeving.