Algemeen verbod op onverdoofd slachten is inbreuk op godsdienstvrijheid

Algemeen verbod op onverdoofd slachten is inbreuk op godsdienstvrijheid

Een algemeen verbod op onverdoofd slachten doet afbreuk aan de godsdienstvrijheid. Dat staat te lezen in het advies van de Raad van State op twee voorstellen daarover vanuit het Vlaams Parlement. Belga kon dat advies inkijken. De Raad van State legt de bal wel in het kamp van de decreetgever. Die zal zelf de juiste afweging moeten maken tussen de godsdienstvrijheid en het verminderen van het dierenleed. In een reactie zegt Hermes Sanctorum (Groen), die zelf een voorstel indiende, dat het advies wel ruimte biedt "op voorwaarde dat er overleg komt met de betrokken gemeenschappen". In het Vlaams Parlement liggen twee voorstellen op tafel die voorzien in een verbod op het onverdoofd ritueel slachten. Beide voorstellen werden voorgelegd aan de Raad van State. Dat rechtscollege oordeelt nu kritisch over de plannen voor een algemeen verbod op dat onverdoofd slachten. Net als in een eerder advies uit 2006 zegt de Raad van State nu dat zo'n verbod botst met de vrijheid van godsdienst.

Door te verplichten om dieren te verdoven voor ze ritueel geslacht worden, wordt "op een onevenredige wijze afbreuk gedaan aan de godsdienstvrijheid". "De voorgestelde maatregelen maken het immers voor een aantal gelovigen onevenredig moeilijk om vlees aan te schaffen en te consumeren dat door hen in overeenstemming met hun religieuze voorschriften wordt geacht", staat in het advies. Er mogen volgens de Raad van State wel stappen gezet worden om het dierenleed bij rituele slachtingen te beperken, maar een algemeen verbod op onverdoofd slachten is een miskenning van de vrijheid van godsdienst.

Finaal legt de Raad van State de bal wel in het kamp van de decreetgever. "Uiteindelijk zal het aan de decreetgever toekomen om het evenwicht te bepalen tussen de eerbied voor de vrijheid van godsdienst enerzijds en het streven om het dierenleed terug te dringen, anderzijds, daarbij rekening houdend met de grondwettelijke en verdragsrechtelijke bescherming van de grondrechten", staat er.

Net in dat laatste element ziet indiener Hermes Sanctorum (Groen) nog perspectief. "Het advies is veel genuanceerder dan het vorige uit 2006 en biedt wel ruimte om op verder te werken. Eigenlijk dringt de Raad van State vooral aan op overleg. We moeten er nu voor zorgen dat we voldoende inspelen op die vraag tot overleg".

bron: Belga