Alzheimer Liga Vlaanderen zet mensen met dementie niet in de vergeethoek

Alzheimer Liga Vlaanderen zet mensen met dementie niet in de vergeethoek

Nochtans bestaat er een kans van een op vijf dat jij er zelf mee te maken krijgt, al dan niet op jonge leeftijd. Alzheimer Liga Vlaanderen steunt en organiseert daarom initiatieven ter begelei­ding van de betrokkenen.

Personen die lijden aan (jong)demen­tie verdienen het niet om in de ver­geethoek raken en ook hun mantelzor­gers hebben recht op meer aandacht. Het is niet makkelijk om om te gaan met dementie, maar dat betekent niet dat er geen mogelijkheden zijn om de levenskwaliteit van de man of vrouw met dementie en de mantelzorger te garanderen. Net zoals anderen heb­ben ook zij recht op een volwaardig, kwalitatief bestaan. Alzheimer Liga Vlaanderen wil de Vlaming in de eer­ste plaats sensibiliseren over de ziekte en reikt oplossingen aan voor zowel patiënten als mantelzorgers.

Informeren

Word jijzelf of iemand in je omgeving geconfronteerd met dementie? Dan is het belangrijk om je goed te informe­ren. De Liga verdeelt daarom infobro­chures en organiseert vormingen die je meer inzicht geven in dementie. Je kan ook gebruikmaken van de assis­tentiekaartjes. Het kaartje ‘Ik heb de­mentie' biedt op een duidelijke manier de mogelijkheid aan een dementeren­de om hulp te vragen, bijvoorbeeld in winkels of op straat. Op die manier is het voor anderen duidelijk met welke situatie ze worden geconfronteerd en hoe ze hulp kunnen bieden. Ook orga­niseert de Liga een 0800 lijn waarop de klok rond informatie kan worden opgevraagd.

Ondersteunen

Net omdat mensen met (jong-)de­mentie vaak aangewezen zijn op hun mantelzorgers, is het van belang om ook hen gepaste ondersteuning te bieden. Het is namelijk een erg belas­tende taak en (onderlinge) steun kan verlichting bieden. Daarom organi­seert Alzheimer Liga Vlaanderen de ‘Familiegroepen Dementie en Jong­dementie'. Momenteel heeft de Liga in Vlaanderen 62 van dergelijke familie­groepen. Mantelzorgers en familiele­den van personen met (jong)dementie komen samen om informatie, ervarin­gen en steun uit te wisselen.

Onderzoek

De Liga is bovendien niet alleen er­kend als een patiëntenvereniging en -platform, maar heeft ook een we­tenschappelijk comité, met daarin wetenschappers van alle Vlaamse universiteiten. Zij adviseren de Liga onder meer over nieuwe medicatie en wetenschappelijke publicaties.

Alzheimer Liga Vlaanderen is een vzw en is daarom voor een groot deel van haar inkomsten aangewezen op lid­maatschapsbijdragen, duo- en ande­re legaten, en giften. Je weet nooit wanneer je zelf een beroep zal moeten doen op de Liga en net daarom is het van belang om te doneren. Op die ma­nier kunnen mensen met dementie rekenen op de nodige steun en kan er verder onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de ziekte en mo­gelijke remedies.