Wedstrijdreglement

De wedstrijd wordt georganiseerd door de NV DERBY (de organisator) waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1160 Brussel, Waversesteenweg 1100/3 en met ondernemingsnummer BE 0407.042.484. De wedstrijd zal verlopen volgens de regels beschreven in onderhavig reglement.

 1. Deelnemen aan de wedstrijd is verboden voor personen onder 18 jaar.
 2. De deelname aan de wedstrijd is gratis en houdt geen aankoopverplichting in.
 3. De personeelsleden (en personen die op hetzelfde adres wonen) van DERBY NV en van de vennootschappen waarin deze vennootschap participeert, zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
 4. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.
 5. Er wordt maximum één prijs per persoon en per fysiek adres verstuurd.
 6. Slechts één enkele deelname per persoon, vastgelegd d.m.v. van zijn of haar naam en emailadres, is toegestaan.
 7. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:
  • ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, die het gevolg zijn van deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit ongeacht de aard ervan
  • verliezen of vertragingen van welke aard dan ook die veroorzaakt worden door derden (spoorwegmaatschappij, transportmaatschappijen, enz.)
  • drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.
 8. Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.
 9. Deze aanbieding is geldig van 24 april tot 30 april 2015. De winnaar wordt op 30 april 2015 gekozen.
 10. Via een link op metrotime.be, beantwoordt de deelnemer een wedstrijd-en schiftingsvraag vult hij zijn persoonlijke gegevens in: naam, voornaam, adres en email.
 11. De winnaars zijn de personen die een correct antwoord geven op de wedstrijdvraag en die een correct antwoord geven op de schiftingsvraag of het antwoord dat dit het dichtst benadert. In het geval van een ex-aequo zal de winnaar de persoon zijn die als eerste zijn deelname heeft doorgestuurd.
 12. De winnaar wint 2 tickets voor de finale van de Champions League op 6 juni 2015 in het Olympisch Stadion van Berlijn, inclusief transport heen en terug, en verblijf voor de nacht van 6 op 7 juni 2015 voor 2 personen in 1 kamer.
 13. De prijs is niet overdraagbaar, noch verwisselbaar of inwisselbaar tegen geld.
 14. De winnaar wordt ten laatste op maandag 4 mei 2015 op de hoogte gebracht via email.
 15. Bij weigering van de prijs of het niet-toekennen van de prijs aan de winnaar om andere redenen, gaat de prijs terug naar de organisator en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welke vorm ook.
 16. Als de winnaar niet antwoordt binnen 3 dagen, gaat de prijs naar de volgende deelnemer in het resultatenklassement en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welke vorm ook.
 17. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, gaat de deelnemer volledig en onvoorwaardelijk akkoord met de bepalingen van onderhavig reglement. Het reglement wordt ook gepubliceerd op de website: www.nl.metrotime.be/reglement-ladbrokes
 18. De organisator behoudt zich het recht voor om het reglement of de Wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat zijn aansprakelijkheid kan ingeroepen worden.
 19. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat de organisator verantwoordelijk kan worden gesteld.
 20. De organisator zal niet verantwoordelijk zijn in geval van disfuncties van het internetnetwerk waarbij de toegang of de goede werking van het spel wordt belemmerd. In het bijzonder kan de organisator niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele externe handelingen van kwade wil.
 21. De organisator behandelt alle gegevens van de deelnemers in overeenstemming met de wet van 08/12/92 met betrekking tot de Bescherming van de Privésfeer, en met de wet van 2 augustus van 2002 met betrekking tot de persoonlijke bescherming voor wat betreft de verwerking van persoonlijke gegevens. Wanneer de deelnemer dit expliciet toestaat, kan de firma deze gegevens gebruiken voor de commerciële promotie van haar producten en diensten, met inbegrip van de producten en diensten van haar filialen of verwante bedrijven. Onderhavig reglement en de wedstrijd zijn onderworpen aan het Belgische recht. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd, zonder afbreuk aan het recht van de consument om de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank van zijn woonplaats.