InstaxWin

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd die wordt georganiseerd door Vi.Pi Events, gevestigd te Avenue Pasteur 6, B-1300 Wavre, hierna tenoemen: “Photo Days”.

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaard je dit wedstrijdreglement.

Artikel 1 – Algemeen

1. Elk in België woonachtig persoon is gerechtigd aan deze wedstrijd deel te nemen.

2. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke 
vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de wedstrijd.

3. Medewerkers en personeel van Photo Days die betrokken zijn bij deze wedstrijden door 
Photo Days ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

4. Er wordt slechts één prijs per familie wonende op hetzelfde adres toegekend.

5. Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische 
of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen of die door Photo Days van fraude verdacht worden zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

1. Om mee te doen aan de wedstrijd kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens te registreren (bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, enz.).

2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

Artikel 3 – Hoe en wanneer kan je meedoen?

1. Deze wedstrijd loopt van 1 maart 2018 tot en met 7 maart 2018.

2.1 De wedstrijd is toegankelijk via https://www.facebook.com/metrobelgie

2.2 Deelnemen kan door een comment te plaatsen op de wedstrijdpost. De Metrojury kiest de leukste/meest overtuigende comment als winnaar.

3. Iedere persoon kan slechts één enkele prijs winnen, namelijk gebaseerd op zijn unieke deelname. Photo Days behoudt zich het recht om frauduleuze deelnames te verwerpen of te beperken tot één enkele geldige deelname.

Artikel 4 – Aanwijzing van de winnaars

  1. De winnaar dient de prijs af te halen op de beurs van Photo Days. De winnaar ontvangt tevens 1 toegangsticket voor de beurs.

2. Met de winnaars van de wedstrijd zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen.

3. Indien een prijs buiten de schuld van Photo Days niet binnen 3 maanden na einde van de wedstrijd is opgevraagd door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Photo Days.

4. Over dit reglement en de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 – Prijzen

1. De te winnen prijs is de volgende:

– Fujifilm Instax Mini

 2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.

3. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Photo Days.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Je erkent dat deelname aan de wedstrijd geheel voor eigen risico is.

2. Photo Days is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met deze wedstrijd, waaronder mede begrepen –doch niet beperkt tot -; – de door haar, uitgekeerde prijzen; 
 – het wijzigen,onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen; 
 -het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Artikel 7 – Rechten Photo Days

Photo Days behoudt zich het recht voor ten allen tijde jouw deelname aan de wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Photo Days hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden. 
 Photo Days behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Photo Days daarvoor verantwoordelijk zal zijn.

Artikel 8 – Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze wedstrijd, neem dan contact met ons via [email protected]

Artikel 9 – Diversen

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2. Op deze wedstrijd zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.

3. Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit 
voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.

 

 

 

Deze wedstrijd wordt niet gesponsord noch georganiseerd door Facebook of Instagram.