Wedstrijdreglement Imaging Days

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd die wordt georganiseerd door Vi.Pi Events, gevestigd te 1450 Chastre, Route Provinciale 88, hierna te noemen: “Imaging Days”, in samenwerking met Mass Transit Media (Metro).

Artikel 1 Algemeen

1. Elk in België, Nederland, Luxemburg woonachtig persoon is gerechtigd aan deze wedstrijd deel te nemen.

2. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke 
vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de wedstrijd.

3. Medewerkers en personeel van Imaging Days/Metro die betrokken zijn bij deze wedstrijd en door 
Imaging Days ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

4. Er wordt slechts één prijs per familie wonende op hetzelfde adres toegekend.

5. Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische 
of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen of die van fraude verdacht worden zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 2 Persoonsgegevens

1. Om mee te doen aan de wedstrijd kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, adres enz.).

2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?

1. Deze wedstrijd loopt van maandag 8 februari 2016 tot 19 februari 2016, 12u.

2.1 De wedstrijd is toegankelijk via de website Metrotime.be/win.

2.2
 Om geldig aan deze wedstrijd deel te nemen, moeten de deelnemers een geldige foto opladen (van correcte grootte voor een afdruk). Hij/Zij moet ook zijn volledige naam, voornaam, e-mailadres en adres invullen.

3. Iedere persoon kan slechts één enkele keer geldig deelnemen, namelijk met unieke persoonlijke gegevens. Bijkomende deelnames zullen niet opgenomen worden in de lijst met geldige deelnames. Eenzelfde deelnemer mag ook niet met meerdere emailadressen, postadressen en/of geboortedatums deelnemen. Imaging Days en Metro behouden zich het recht om frauduleuze deelnames te verwerpen of te beperken tot één enkele geldige deelname.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

1. De winnaars vanaf de 4de prijs zijn diegenen wiens foto die door de jury van medewerkers van Imaging Days weerhouden worden voor het presenteren van hun foto op de beurs. Binnen deze selectie zal een professionele  jury van foto-experts een top 3 selecteren die een bijkomende prijs zullen ontvangen.

2. Met de winnaars van de wedstrijd zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen via e-mail.

3. Indien een prijs buiten de schuld van Imaging Days niet binnen 3 maanden na einde van de wedstrijd is opgevraagd door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Imaging Days.

4. Over dit reglement en de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 Prijzen

1. De te winnen prijzen zijn de volgende:
– Vanaf de 4de prijs : gratis toegang tot de beurs (1 ticket voor de inzender van de foto)

– 1ste tot 3de prijs : gratis toegang tot de beurs en één bijkomende prijs onder de vorm van apparatuur van Nikon, Canon of Fujifilm.

2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.

3. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Imaging Days.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Je erkent dat deelname aan de wedstrijd geheel voor eigen risico is.

2. Je aanvaardt dat je ingestuurde foto geprint en gepresenteerd kan worden op de beurs zonder dat je hier enige tegemoetkoming voor kan krijgen.

3. Bij je deelname aan deze wedstrijd wordt gevraagd een inzending in te sturen, te 
uploaden. Bij deze garandeer je dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms) rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Imaging Days voor aanspraken van derden terzake.

4. Imaging Days/Metro is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met deze wedstrijd, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot -: – de door haar, uitgekeerde prijzen; 
 – het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen; 
 – het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Artikel 7 Rechten Imaging Days/Metro

Imaging Days/Metro behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Imaging Days/Metro hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden. 
 Imaging Days/Metro behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Imaging Days daarvoor verantwoordelijk zal zijn.

Artikel 8 Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze wedstrijd, neem dan contact met ons op via de website van de wedstrijd .

Artikel 9 Diversen

1. Deze voorwaarden kunnen ten allen tijde door Imaging Days/Metro aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2. Op deze wedstrijd zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.

3. Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit 
voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.

4. Metro (Mass Transit Media, Ravenstein Galerij 4, 1000 Brussel), behandelt alle gegevens van de deelnemers in overeenstemming met de wet van 08/12/92 met betrekking tot de Bescherming van de Privésfeer, en met de wet van 2 augustus van 2002 met betrekking tot de persoonlijke bescherming voor wat betreft de verwerking van persoonlijke gegevens. Met uitzondering van gevallen waarin de deelnemer dit expliciet weigert, kan de firma deze gegevens gebruiken voor de commerciële promotie van haar producten en diensten, met inbegrip van de producten en diensten van haar filialen of verwante bedrijven. De deelnemer heeft toegangsrecht tot de gegevens die op hem of haar betrekking hebben en kan, desgevallend, verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te schrappen.