Coronacrisis weegt steeds harder door: bijna een op vijf volwassenen kampt met depressie of angststoornis

Coronacrisis weegt steeds harder door: bijna een op vijf volwassenen kampt met depressie of angststoornis
Foto Unsplash

Tussen 13 en 23 december - tijdens het hoogtepunt van de vierde golf - namen 22.354 personen deel aan de gezondheidsenquête. Daarmee peilt het gezondheidsinstituut naar de gevolgen van de coronavirusepidemie bij de bevolking.

Meer depressies en angststoornissen

Bij een verstrenging van de coronamaatregelen neemt het percentage volwassenen dat een negatieve impact ervaart op verschillende levensdomeinen toe. Dit was vooral het geval voor het werk of opleiding, het familiaal leven en het sociaal leven, met percentages die in december opnieuw even hoog waren als in maart 2021.

In december kampte 21 % van de volwassenen met een depressieve stoornis en 24  % met een angststoornis. Dit zijn de hoogst gemeten percentages sinds het begin van de COVID-19-gezondheidsenquêtes. Achtentwintig procent van de volwassenen leed aan ernstige eenzaamheid. Dat cijfer komt overeen met maart 2021, aldus Sciensano.

Meer zelftests

Op het moment van de bevraging had 45 % van de volwassenen ooit een COVID-19-zelftest afgenomen. Gemiddeld namen deze personen er reeds drie af. De belangrijkste redenen om een zelftest af te nemen, zijn: het hebben van symptomen, een hoogrisicocontact gehad hebben en bij iemand op bezoek willen gaan. Wellicht werd er tijdens de feestdagen meer gebruikgemaakt van de zelftests omdat dit advies sterker werd aangeraden, stipt Sciensano aan.

Slechts 35 procent van de volwassenen met lichte tot matige symptomen, laat effectief een PCR-test afnemen. Deelnemers met symptomen die zich niet laten testen doen dit omdat ze ervan uitgaan dat de symptomen geen reden zijn om zich te laten testen (55 %), een negatieve zelftest hebben afgelegd (22  %), denken dat de symptomen een gevolg zijn van een ander gezondheidsprobleem dan een besmetting met het coronavirus (14 %).

Vertrouwen in vaccins blijft groot

Zevenentachtig procent van de volwassenen was gedurende de periode van de enquête gevaccineerd. De aanmoediging van de directe sociale omgeving is een belangrijke factor voor bijna 50 % van deze personen. Van de niet-gevaccineerden geeft de helft aan dat niets hen kan overtuigen om zich toch nog te laten vaccineren. Vier op de vijf gevaccineerde volwassen willen een boosterprik krijgen. Heel wat gevaccineerde jongvolwassenen geven aan dat ze nog twijfelen of zelfs niet zullen ingaan op deze uitnodiging.

Het vertrouwen in de vaccins blijft nog steeds groot: 80 % van de respondenten vindt dat vaccinatie het beste beschermingsmiddel tegen het coronavirus is. Driekwart vindt dan ook dat een werkgever vaccinatie mag aanmoedigen en/of verplichten.