Nieuw op 1 januari – OCMW’s geïntegreerd in gemeenten

De OCMW’s worden op 1 januari geïntegreerd in de gemeenten. Het Vlaamse decreet Lokaal Bestuur dat die integratie regelt, voorziet ook strengere regels voor intercommunales. De invoering van dit decreet loopt samen met de nieuwe gemeentebesturen, die op 1 januari van start gaan. Het decreet Lokaal Bestuur integreert en vervangt drie bestaande decreten: het Gemeentedecreet, het OCMW-decreet en het decreet Intergemeentelijke Samenwerking.
Door de integratie van de OCMW’s in de gemeenten zit het sociale beleid niet langer in een aparte structuur. Er komt één raad (gemeenteraad = OCMW-raad) die de strategische beleidslijnen zal vastleggen in één strategisch meerjarenplan. De integratie moet leiden tot een betere dienstverlening en tot een geïntegreerd lokaal sociaal beleid en is geen besparingsoefening, benadrukt bevoegd minister Liesbeth Homans.
Het decreet legt ook de strengere regels voor intergemeentelijke samenwerkingen en hun onderliggende structuren vast. Zo worden de presentiegelden in alle afgeleide structuren voor lokale mandatarissen beperkt tot 205 euro per vergadering. Bij het berekenen van het salarisplafond zal er niet enkel meer rekening gehouden worden met de effectieve zitpenningen, maar zullen ook alle andere, bijkomende vergoedingen in rekening gebracht worden.
Verder komt er bij de intergemeentelijke samenwerkingen een plafond op het aantal bestuurders in de raden van bestuur. Die raden zullen voortaan maar maximaal 15 bestuursleden mogen tellen. Bestaande raden van besturen die kleiner zijn dan dit aantal, kunnen het aantal mandaten ook niet meer verhogen.
Tenslotte wordt de minister-presidentnorm veralgemeend opgelegd aan de personeelsleden van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Dat betekent concreet dat legale en extralegale vergoedingen nooit boven de totaalsom van vergoedingen van de minister-president kunnen liggen.

bron: Belga