“Eindtoets basisonderwijs moet interne kwaliteitszorg versterken”

Sinds vorig schooljaar zijn basisscholen verplicht om op het einde van het zesde leerjaar bij hun leerlingen een gevalideerde toets af te nemen. De toets dient voor hun interne kwaliteitszorg, niet om leerlingen een getuigschrift toe te kennen. In zijn jongste advies focust de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), de strategische adviesraad van de Vlaamse overheid voor de beleidsdomeinen onderwijs en vorming, zich op de noodzakelijke randvoorwaarden. Het uitgangspunt is dat alle leerlingen van het zesde leerjaar aan de toets deelnemen. Zo krijgen scholen een reële spiegel voorgehouden die ook rekening houdt met de evolutie naar een inclusiever en meer divers onderwijs. De Vlor wijst er wel op dat het gebruik van gevalideerde toetsen niet op gespannen voet mag staan met redelijke aanpassingen die scholen doen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het kader van hun zorgbeleid.

Ouders moeten vooraf goed geïnformeerd worden over de deelname van hun kind aan zo’n toets, vindt de Vlor. De school blijft eigenaar van de resultaten van de gevalideerde toetsen en de onderwijsinspectie kan enkel over de gegevens van de toetsen beschikken als de school die zelf ter beschikking stelt.

De regelgeving rond de toetsen moet beperkt blijven, meent de Vlor. Het is de inspectie die controleert, of de scholen de toetsen afnemen en hoe ze deze inzetten in hun interne kwaliteitsbeleid. De Vlor vraagt ten slotte om de ICT-infrastructuur te versterken, zodat digitale evaluatie ook steeds meer mogelijk wordt op dit onderwijsniveau.

bron: Belga