KCE pleit voor specifieke geestelijke gezondheidszorg voor ouderen

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) pleit in haar jongste publicatie voor een verruiming van de geestelijke gezondheidszorg van “volwassenen” naar de “ouderen”. Deze zorg kan worden versterkt door – nog op te leiden – specialisten in geestelijke gezondheidszorg voor ouderen en door het accent te leggen op zorgverlening in de vertrouwde leefomgeving en op een samenwerking tussen alle zorg- en hulpverleners. Ouderen vormen vandaag een zeer heterogene groep, stelt het KCE. Sommige van hun mentale gezondheidsproblemen vergen een specifieke psycho-geriatrische kennis. Het is belangrijk om àlle zorgverleners bewust te maken van de specifieke kenmerken van psycho-geriatrie en een specifieke competentie in ouderenpsychiatrie op te zetten.
Huisartsen spelen volgens het KCE een centrale rol bij het identificeren en behandelen van psychische problemen, naast lichamelijke problemen. Ook andere thuiszorghulpverleners zijn goed geplaatst om psychische problemen vast te stellen. Maar het KCE vindt wel dat er een meer multidisciplinaire visie nodig is en een open en transparante samenwerking met meer gespecialiseerde zorgverleners.
In Vlaanderen en Wallonië zijn sommige proefprojecten van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg specifiek bedoeld voor ouderen, waarbij de zorgverleners de patiënt thuis bezoeken. Die worden best uitgebreid naar het volledige Belgische grondgebied, aldus het KCE.
Als onderdeel van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg heeft ons land ook ‘mobiele psychiatrische teams’ opgezet, verbonden aan psychiatrische zorginstellingen. Deze teams bezoeken de patiënt ook thuis, maar richten zich vooral op mensen jonger dan 65 jaar. Het KCE stelt voor om hun doelgroep uit te breiden naar de ouderen en hen te ondersteunen met mobiele teams gespecialiseerd in ouderenzorg.
In woonzorgcentra (WZC) verblijven vaak afhankelijke ouderen met psychische problemen. Het KCE stelt voor om de thuisinterventies ook daar mogelijk te maken. En voor ouderen die niet (meer) thuis kunnen worden verzorgd, bestaan er in het buitenland psycho-geriatrische diensten, waar psychiaters, geriaters en neurologen samenwerken. In ons land zou er voldoende ziekenhuiscapaciteit moeten worden voorzien in psychiatrische, geriatrische en psycho-geriatrische diensten. Tegelijk moeten de ziekenhuizen hun geriatrische en psychiatrische liaison-teams inzetten voor een globale zorgverlening aan oudere patiënten. In deze teams zouden ook psychiaters gespecialiseerd in ouderenzorg moeten zitten.
Het KCE besluit met te stellen dat er extra informatiecampagnes nodig zijn om het publiek en de zorgverleners bewust te maken van de geestelijke gezondheidsproblemen van ouderen. Ook kan een systematische screening naar geestelijke gezondheidsproblemen in WZC worden overwogen.

bron: Belga