Unia zet stemrecht van personen met handicap centraal in nieuwe sensibiliseringscampagne

Stemmen is een grondrecht, een onbetwistbare pijler van de democratie en het burgerschap, en het geldt voor iedereen. Die boodschap stelt Unia centraal in een nieuwe sensibiliseringscampagne naar aanleiding van de “Internationale dag van de rechten voor mensen met een handicap” op 3 december. Unia vraagt ook een veel duidelijkere en uniforme regeling voor de vertrouwenspersoon die een mens met een beperking bijstaat in het kieshokje. België heeft het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap geratificeerd. In artikel 29 van dat verdrag staat : “Mensen met een handicap hebben het recht om deel te nemen aan het openbare en politieke leven. Ze hebben het recht om te stemmen en gekozen te worden. Ze hebben het recht om deel te nemen aan verenigingen en zelf verenigingen op te richten die voor de rechten van gehandicapten opkomen.”
Veel personen met een handicap ervaren problemen bij verkiezingen, bijvoorbeeld inzake de toegankelijkheid van het stembureau of het stemhokje, of ze hebben het moeilijk bij het vergaren van informatie over kiesprogramma’s of over de stemprocedure. “Nochtans is stemmen een recht, en geen voorrecht”, zegt Els Keytsman, directeur van Unia. “Unia blijft organisaties, de overheid en personen met een handicap hiervan bewustmaken. Zo wordt de gelijkheid tussen burgers een realiteit, ook bij verkiezingen.”
Al enkele jaren vraagt Unia ook om meer duidelijkheid over wie mensen met handicap mag helpen in het stemhokje. Er zijn lokale, provinciale, regionale en federale verkiezingen. De regels zijn niet hetzelfde voor elke verkiezing. De regels verschillen ook naargelang het om het elektronisch stemmen of stemmen op papier gaat. Het is ook niet duidelijk wat de regels zijn, als je handicap minder zichtbaar is of niet erkend is door een officiële instantie. Unia vindt dat kiezers met een handicap zelf moeten kunnen bepalen wie hen helpt. Ofwel kiezen ze zelf iemand ofwel beslist de voorzitter van het stembureau. “Autonomie begint bij de vrijheid om te kiezen”, besluit Unia.

bron: Belga