Groen licht voor strengere regels intergemeentelijke samenwerking

Groen licht voor strengere regels intergemeentelijke samenwerking

De Vlaamse regering heeft het decreet Lokaal Bestuur een tweede keer goedgekeurd. Dat decreet bevat onder meer de strengere regels voor intergemeentelijke participaties. Er komt bijvoorbeeld een salarisplafond voor mandatarissen en een plafond op het aantal bestuursleden in de raden van bestuur. Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans zal het decreet zorgen voor een pak minder lokale politieke mandaten en bestuurders en betekent het een belangrijke stap in de richting van een “slanke, efficiënte en daadkrachtige overheid”. Het decreet Lokaal Bestuur integreert en vervangt drie bestaande decreten: het Gemeentedecreet, het OCMW-decreet en het decreet Intergemeentelijke Samenwerking. Het decreet bevat onder meer de aangekondigde integratie van de OCMW’s in de gemeenten. Het sociale beleid zit dan niet langer in een aparte structuur (OCMW). Er komt één raad (gemeenteraad = OCMW-raad) die de strategische beleidslijnen zal vastleggen in één strategisch meerjarenplan. De integratie moet leiden tot een betere dienstverlening en is geen besparingsoefening, benadrukt Homans.

Het decreet legt ook de strengere regels voor intergemeentelijke samenwerkingen en hun onderliggende structuren vast. Zo worden de presentiegelden in alle afgeleide structuren voor lokale mandatarissen beperkt tot 205 euro per vergadering. Bij het berekenen van het salarisplafond zal er niet enkel meer rekening gehouden worden met de effectieve zitpenningen maar zullen ook alle andere, bijkomende vergoedingen in rekening gebracht worden. Bovendien werd aan lokale politici de verplichting opgelegd om jaarlijks te rapporteren, zowel aan de gemeente als aan de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, over hun mandaten en alle bijhorende inkomsten en vergoedingen.

Verder komt er bij de intergemeentelijke samenwerkingen een plafond op het aantal bestuurders in de raden van bestuur. Die raden zullen voortaan maar maximaal 15 bestuursleden mogen tellen. Bestaande raden van bestuur die kleiner zijn dan dit aantal, kunnen het aantal mandaten ook niet meer verhogen.

Tenslotte wordt de minister-presidentnorm veralgemeend opgelegd aan de personeelsleden van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Dat betekent concreet dat legale en extralegale vergoedingen nooit boven de totaalsom van vergoedingen van de minister-president kunnen liggen.

Volgens minister Homans zal het decreet leiden tot een drastische vermindering van het aantal lokale politieke mandaten en bestuursleden. Minister Homans: “Concreet betekent dit dat, door het verdwijnen van de OCMW-raadsleden, er 925 politieke mandaten verdwijnen in Vlaanderen. (…) Door het beperken van het aantal bestuurders in de raden van bestuur van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, verdwijnen er ook hier ongeveer 1.000 mandaten. Hiermee worden er opnieuw concrete stappen gezet naar een slanke, efficiënte en daadkrachtige overheid”.

bron: Belga