Kazachgate – Sonja Becq (CD&V) pleit voor uniforme registratie

Kazachgate - Sonja Becq (CD&V) pleit voor uniforme registratie

Kamerlid Sonja Becq (CD&V), die deel uitmaakt van de onderzoekscommissie Kazachgate, pleit voor een duidelijk, uniform systeem voor de registratie van de verruimde minnelijke schikkingen. “Uit de nota die het College van procureurs-generaal ons bezorgde, blijkt immers dat ze zich zelf afvragen of de cijfers die ter beschikking werden gesteld, wel overeenstemmen met de werkelijkheid”, zegt Sonja Becq. “De cijfers over de minnelijke schikkingen zijn eigenlijk relatief, want ze worden niet op dezelfde manier geregistreerd. De richtlijn die daarover bestaat werd blijkbaar niet correct toegepast”, zegt Kamerlid Becq.
Eén van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie moet volgens haar dan ook zijn dat er een duidelijke registratie komt die door iedereen op dezelfde manier wordt toegepast. Het gaat daarbij zowel om de schadeloosstelling (de gepleegde fraude) als het transactiebedrag (de boete), zodat die zaken met elkaar kunnen worden vergeleken.

Het College van procureurs-generaal gaf verder aan dat zijn statistisch analisten de betrouwbaarheid van de cijfergegevens die ze verzamelden, niet kunnen garanderen. Ondanks aanvullingen en correcties staat het immers niet vast of alle verruimde minnelijke schikkingen terug te vinden zijn in de Excel-lijsten die werden opgevraagd bij de parketten, arbeidsauditoraten, de parketten-generaal en auditoraten-generaal. Bovendien bestaat de kans dat er dubbeltellingen gebeurden en bestaan er interpretatieverschillen over welke bedragen precies geteld moeten worden.

bron: Belga