Politiereglement beschermt ambtenaren stad Brussel tegen beledigingen

De Gemeenteraad van de stad Brussel heeft ingestemd met een wijziging van het algemeen politiereglement, die het vanaf nu mogelijk maakt om de gemeentelijke ambtenaren te beschermen tegen beledigingen en ander onaanvaardbaar gedrag waar ze vaak het slachtoffer van kunnen worden. Dat was nodig omdat de ambtenaren van de stad steeds vaker werden beledigd en beschimpt door burgers in de uitoefening van hun functie. Of het nu de loketbedienden van de dienst Demografie betreft, of de vegers van de dienst Netheid, ze worden steeds vaker ongestraft uitgescholden, klinkt het. Beledigingen zijn strafbare feiten die strafrechtelijk worden vervolgd (Strafwetboek, artikel 448). De vaststelling ervan wordt echter bemoeilijkt omdat ze doorgaans als onbelangrijk worden beschouwd en er daarom geen vervolging wordt ingesteld. “Gezien de omvang van het probleem en het ontbreken van wetgeving inzake de vervolging ervan, heeft de juridische dienst van de Stad hiervoor een oplossing uitgewerkt. Door het invoegen van een artikel in het politiereglement, kan de onrespectvolle houding van sommige burgers ten opzichte van onze ambtenaren vanaf nu bestraft worden met een administratieve boete”, licht burgemeester Yvan Mayeur de maatregel toe.

De gemeenteraad keurde een nieuw artikel 5 goed: “Het is verboden om zich onrespectvol of agressief op te stellen, op eender welke wijze (door middel van woorden, handelingen, gebaren, geschriften, enz.) tegenover elke persoon die belast is met het doen naleven van de wetten en reglementen, evenals tegenover elke gemeentelijke ambtenaar in het kader van de uitoefening van zijn functies of louter omwille van zijn of haar functie van gemeentelijk ambtenaar”.

De burgemeester wijst erop dat een gelijkaardige bepaling al van toepassing is in drie Brusselse politiezones, waartoe elf gemeenten behoren. “Met deze wijziging van het politiereglement streven wij ernaar om de gemeentelijke dienstverlening aangenaam en rustig te laten verlopen. Onze werknemers staan steeds beleefd en vriendelijk ten dienste van de burgers en wensen op dezelfde wijze behandeld te worden”, besluit Mayeur.

bron: Belga