Nieuwkomers ondertekenen binnenkort verklaring over burgerschap

Nieuwkomers ondertekenen binnenkort verklaring over burgerschap

De plenaire Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor het wetsontwerp dat een nieuwkomersverklaring als verblijfsvoorwaarde invoert. De meerderheid stemde voor, terwijl Ecolo-Groen en PVDA tegenstemden. De rest van de oppositie onthield zich. In de engagementsverklaring moeten nieuwkomers aangeven de Europese rechten, plichten, waarden en vrijheden te respecteren. Bedoeling is aan de nieuwkomers de basisprincipes van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens duidelijk te maken, maar ook van onze Grondwet en van onze samenleving.

De idee was dat het geen “vrijblijvend papiertje” zou zijn, maar zou worden gekoppeld aan de verblijfsvoorwaarde. Indien iemand de tekst niet tekent, dan zou hij een visum geweigerd kunnen zien. De Dienst Vreemdelingenzaken kan ook toetsen of iemand aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld door het volgen van bepaalde cursussen. Indien dat niet zo is, kan een verlenging van de verblijfsvergunning worden geweigerd.

De Raad van State merkte echter op dat bepaalde categorieën vreemdelingen niet kunnen worden verplicht de verklaring te ondertekenen. Subsidiair beschermden, vluchtelingen en asielzoekers moeten volgens het internationaal recht immers bescherming krijgen. Verblijfsrecht weigeren omdat ze de verklaring niet ondertekenen, is dus geen mogelijkheid. Wel blijft bijvoorbeeld de groep gezinsherenigers en arbeidsmigranten over.

Ook moet staatssecretaris Theo Francken met zijn tekst langs de deelstaten passeren. Het gaat immers niet om een exclusieve bevoegdheid van de federale regering. De deelstaten zijn bijvoorbeeld ook bevoegd als het gaat over integratie en inburgering. Tijdens de bespreking van zijn wetsontwerp in de Kamer gaf Francken aan dat er al informele contacten zijn gelegd en dat hij halfweg december met alle partners rond de tafel zit.

Groen licht gaf de Kamer ook aan het wetsontwerp dat gemeenten de mogelijkheid biedt om retributies te innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van bepaalde tijdelijke verblijfskaarten van vreemdelingen van buiten de Europese Unie. Die dienen voor het dekken van de gemaakte administratieve kosten voor de behandeling van zo’n aanvraag. De vergoeding komt bovenop de reeds bestaande productiekost van de kaart, die 17,50 euro bedraagt.

Een derde ontwerp dat unaniem werd goedgekeurd, schept de mogelijkheid om slachtoffers van mensenhandel een tijdelijke verblijfsvergunning van 45 dagen te geven. Die komt in de plaats van het huidige bevel om het grondgebied te verlaten. De 45 dagen gelden als reflectieperiode waarin de slachtoffers tot rust kunnen komen en kunnen beslissen of ze willen meewerken met de gerechtelijke autoriteiten om bijvoorbeeld bendes op te rollen.

bron: Belga