Ook parlementaire onderzoekscommissies mogelijk in Brussels Parlement

Ook parlementaire onderzoekscommissies mogelijk in Brussels Parlement

Het Brussels Parlement heeft dinsdag een reglementswijziging doorgevoerd die het parlementaire werk moet dynamiseren. Zo kan er voortaan ook in het Brussels Parlement een parlementaire onderzoekscommissie worden opgericht. Daarnaast wordt de mogelijkheid ingevoerd om een debat over thema van algemeen belang in de plenaire vergadering te houden en kan een parlementslid een discussienota indienen die aanleiding kan geven tot een diepgaand inhoudelijk debat in commissie of plenaire vergadering. Enkel N-VA, PVDA en Vlaams Belang onthielden zich bij de stemming.
Een onderzoekscommissie kon vandaag reeds opgericht worden, maar dit was tot vandaag niet geregeld in het reglement van het parlement. Daarnaast zijn er nog een aantal aanpassingen aan de procedures rond vragen en interpellaties in commissies. Zo zijn er ook actualiteitsvragen mogelijk in commissie en krijgen de commissieleden die zich aansluiten bij een interpellatie ook het recht om te repliceren. Schriftelijke vragen die niet tijdig beantwoord worden door de bevoegde minister, worden voortaan automatisch omgezet in een mondelinge vraag.

De groenen en N-VA vonden de reglementswijziging een stap in de goede richting, maar terwijl de groenen de reglementswijziging goedkeurden, onthield de N-VA zich. “We hebben geen probleem met de meeste wijzigingen en het is een stap in de goede richting maar ook een gemiste kans. Wat ons vooral stoort is dat onze voorstellen om het politieke werk en de werking van het parlement transparanter en efficiënter te maken niet werden opgepikt. Een meerderheid van het Brussels parlement blijft zo vasthouden aan haar achterkamerpolitiek”, vond fractieleider Johan Van den Driessche.Hij pleitte ook voor een protocol tussen het parlement en de regering over regeringsbeslissingen. “In Vlaanderen is het de normale gang van zaken dat he parlement en het publiek inzage hebben in de regeringsbeslissingen een paar dagen na de ministerraad”, aldus Van Den Driessche die verwees naar de vergeefse pogingen van zijn fractiegenote Cieltje Van Achter om inzage te krijgen in het fietspadenplan dat de Brusselse regering meer dan een jaar geleden goedkeurde.

Zoé Genot (Ecolo) pleitte er in dat verband ook voor dat de agenda van de ministerraad van de Brussels regering overgemaakt zou worden aan het parlement.

bron: Belga